Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lymfom hos barn

/upload/barn/barn_lymph.gifLymfom er den tredje hyppigste kreftformen hos barn.

Lymfom er en heterogen gruppe som deles inn i:

 • Hodgkin lymfom
 • Non-Hodgkin lymfom

Hodgkin lymfom 

Hodgkin lymfom oppstår ved malign transformsjon av lymfocytter, nesten alltid i B-lymfocytter. Oftest er denne lymfomformen lokalisert til lymfeknutene og milten.

Hodgkin lymfom hos barn deler biologiske aspekter med samme sykdom hos voksne. Det karakteristiske ved denne sykdommen er Reed-Sternberg-celler (RS) eller store Hodgkin-celler i et inflammatorisk miljø. RS- og Hodgkin-cellene ser ut til å være resistente mot apoptotiske stimuli. RS-og Hodgkin-cellene er helt essensielle når man skal stille diagnosen klassisk Hodgkin lymfom.

Hodgkin lymfom utgjør cirka 30–40 % av lymfomtilfellene og deles inn i 2 grupper:

 • klassisk Hodgkin lymfom
 • nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom

Klassisk Hodgkin lymfom deles igjen inn i 4 undergrupper:

 • nodulær sklerose
 • blandingstype
 • lymfocyttfattig
 • lymfocyttrik

Ved start av førstelinjebehandling er behandlingsmålet nesten alltid kurasjon. Også ved residiv er kurasjon ofte behandlingens mål. Behandlingen av barn med Hodgkin lymfom følger sykdommens stadium ved diagnose etter fastlagte behandlingsgrupper. Siden behandlingen oftest innebærer både cellegift og strålebehandling må det være et tett samarbeid mellom barneleger og onkologer i oppfølgingen av disse pasientene. Universitetssykehusene har ansvaret for behandlingen.

Non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom oppstår i kroppens lymfeceller overalt i kroppen. Krefttypen er systemisk.

Forskjellen mellom non-Hodgkin lymfom hos barn og voksne er at:

 • barnelymfom alltid er en høygradig, malign symdom. Den vokser nesten alltid diffust, noe som betyr at lymfomcellene infilterer vevet uten klare begrensninger.

 • en stor del av barnelymfomene debuterer ekstranodalt, noe som betyr at lymfom hos barn opptrer andre steder enn i lymfeknutene, som for eksempel tonsillene, lever, milt, thymus, skjelett og i mage-tarmkanalen.

 • non-Hodgkin lymfom hos barn er hurtigvoksende og nesten aldri av kronisk karakter.

Non-Hodgkin lymfom utgjør cirka 60 % av alle lymfomtilfellene, og deles inn i tre grupper.

 • Non-B-celle lymfom
 • B-celle lymfom
 • Storcellet anaplastisk lymfom, LCAL (Large cell anaplastic lymphoma)

Non-B-celle lymfom

Non-B lymfom utgjør cirka 30–40 % av non-Hodgkin lymfom. Over 90 % har utspring i umodne T-celler. De vanligste lokalisasjonene er mediastinum, pleura, lymfekjertler og skjelett.

B-celle lymfom

B-celle lymfom utgjør cirka 40–50 % av non-Hodgkin(9). Så mange som 90 % av disse tumorene er intra-abdominale. B-celle lymfom deles inn i  Burkitts lymfom og Burkitts liknende lymfomer.

Burkitts lymfom

Det finnes tre kliniske varianter av Burkitts lymfom (8):

  • Immundefekt assosiert Burkitts lymfom er blitt observert hos HIV-pasienter, vanligvis som den første manifestasjonen på AIDS.
  • Sporadisk Burkitts lymfom forekommer over hele verden, hovedsakelig hos barn og unge voksne og har oftest intra-abdominal, hode og nakke affeksjon.
  • Endemisk Burkitts lymfom forekommer hovedsakelig i noen deler av Afrika og i Papua New Guinea. Ved denne typen ses oftest affeksjon av kjevepartiet.

Burkittliknende lymfom

Burkittliknende lymfom karakteriseres med en større grad av pleomorfisme i cellestørrelse og form, enn det som er sett hos klassiske Burkitts tumorer.

Storcellet anaplastisk lymfom

Storcellet anaplastisk lymfom utgjør cirka 10 % av alle non-Hodgkin lymfomer hos barn, og kan ha T-celle, B-celle eller uviss immunfenotype. Hos barn opptrer disse immunfenotypene med lik frekvens. De vanligste lokalisasjonene er mediastinum, lymfekjertler, hud, skjelett og lunge.

Forekomst

I Norge i 2012 fikk 8 barn (0-14 år) diagnosen Hodgkin lymfom. Av disse var det 6 gutter og 2 jenter. 12 barn (0-14 år), 5 gutter og 7 jenter, fikk diagnosen non-Hodgkin lymfom (13).

Hodgkin lymfom har to topper av forekomst, en i ungdomsårene og en sent i livet. Hodgkin lymfom er svært sjelden hos barn under 5 år, og sykdommen rammer oftest gutter.

Insidensen av non-Hodgkin øker jevnt med alderen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020