Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær strålebehandling av bryst

Generelt

Primær strålebehandling gis ofte i kombinasjon med annen tumorrettet behandling som cytostatika, kirurgi eller endokrin behandling. Det gis individuelt tilpasset målvolum og dose. 

I enkelte tilfeller er kombinasjonen av tumorstørrelse og effekten av kjemoterapi ikke tilfredsstillende og et operativt inngrep er vanskelig å gjennomføre. I så fall kan strålebehandling gjennomføres uten forutgående kirurgi.

Primær strålebehandling kan være et alternativ dersom pasienten av medisinske grunner ikke kan gjennomføre kirurgisk behandling. Individualisert behandlingsopplegg. I disse tilfeller tilstrebes økt stråledose til 60 Gy.

Indikasjoner  

  • Lokalavansert/invasiv brystkreft T3-4N0-3, T1-2N2-3 og samtidig inoperabilitet
  • Mastitis carcinomatosa og samtidig inoperabilitet
  • Pasienten ikke ønsker operativ behandling

Mål

Tilstrebe reduksjon av tumorvolum som tilrettelegging for kirurgisk behandling med kurativt siktemål. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020