Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for spredning av kreft i bukhinnen

Metastaser fra tykk- og endetarm

Det er vanlig å anføre 6 måneders median overlevelse ved ubehandlet karsinomatose. Med moderne kjemoterapi kan grensen flytte til om lag 2 år for den mediane pasienten.

Et fransk senter sammenliknet CRS-HIPEC med systemisk kjemoterapi og eventuelt palliativ kirurgi med oxaliplatin og fant en median overlevelse på 23.9 måneder i standard gruppen og 62.7 måneder i CRS-HIPEC gruppen etter komplett cytoreduktiv kirurgi (CC-0). De tilsvarende 5-års overlevelsestall er 13 % og 51 %. I studien kom CRS-HIPEC svært godt ut sammenliknet med moderne kjemoterapi (17).

Ulike sentra setter ulike grenser for sykdomsutbredelse for å akseptere pasienter for CRS-HIPEC. (Lav i den franske studien.) CRS-HIPEC er funnet å gi svært gode resultater hos pasienter med lavt tumorvolum målt ved PCI, med høyt eller moderat differensierte svulster og dersom en komplett kirurgisk cytoreduksjon var mulig.

De nasjonale behandlingsresultatene etter CRS-HIPEC i Norge ved peritoneale metastaser fra tykktarm-/endetarmskreft (minus blindtarm) viser en 5-års overlevelse på 34 % med lang oppfølginstid (8).

Pseudomyxoma peritonei

Prognosen ved pseudomyksom er god. Ved karsinomatose fra kreft i tykk- og endetarm har CRS-HIPEC vist lovende resultater hos en gruppe med svært liten langtidsoverlevelse. Ved omfattende behandling er overlevelsen hos de med begrenset eller moderat karsinomatose økt til opp mot 35-50 % 5-års overlevelse (8, 14, 21)

Faktorer som har betydning for overlevelse:

  • Tumor differensiering, PCI og grad av cytoreduksjon (15)
  • Pseudomyxoma peritonei utgått fra appendix

Antall organreseksjoner er ikke funnet å bety noe for overlevelse (16

Disseminert peritoneal adenomucinose (DPAM)

Cirka 85 % 10-års overlevelse etter peritonektomi og intraperitoneal kjemoterapi. Den spesifikke effekt av HIPEC i forhold til annen intraperitoneal kjemoterapi er ikke klar. Også tidlig postoperativ intraabdominal kjemoterapi kan være forbundet med gode resultater.

Peritoneal mucinøs karsinomatose (PMCA) og peritoneal mucinøs karsinomatose, intermediær type (PMCA-I/D)

Cirka 40 % 10-års overlevelse etter peritonektomi og intraperitoneal kjemoterapi. Det er angitt at residiv i peritoneum etter benignt utseende tumor kan transformeres malignt over tid.  

I en studie fra Radiumhospitalet for pseudomyxomkirurgi 1994-2009 ble den norske behandlingsserien fra starten i 1994 vurdert og resultatene ble funnet likeverdig med de fra utenlandske samarbeidende sentra (20).

Dersom det påvises et slimfylt og dillatert mucocele appendix bør en forsøke å fjerne dette uten at det går hull på appendix slik at slim/celler når bukhulen. Dersom en lykkes med denne ekstirpasjonen og det ikke er tegn til slim eller celler i buken, skal pasienten følges konservativt og ikke hevnvises til CRS-HIPEC. En bør ved lokal oppfølging på eget sykehus måle CEA og ta CT abdomen/bekken etter 1., 2., 4. og 6. år. Dersom det tilkommer tegn til klinisk pseudomyksom bør pasienten henvises den nasjonale behandlingstjenesten.

Mesotheliom

Prognosen er dårlig for hele gruppen men det finnes subgrupper som kan behandles med svært gode resultater. CRS-HIPEC har blitt den nye behadlingsstrategien. I et materiale fra 8 institusjoner med til sammen 405 pasienter gitt HIPEC (18) var median overlevelse 53 måneder, med 47 % kalkulert 5-års overlevelse. En fant 4 prognostiske faktorer for overlevelse:

  • Epitelial subtype
  • Fravær av glandelmetastaser
  • Oppnåelse av CC-0/1
  • Utførelse av HIPEC

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020