oncolex logo
Utskriftsdato 21.9.2020

Prognose for eggstokk- og egglederkreft

Epitelial eggstokkreft oppdages ofte sent i forløpet fordi symptomene er diffuse og sykdommen er dermed vanskelig å oppdage. 70% av kvinnene har spredning ved diagnosetidspunktet. Grad av spredning gjør mulighetene for behandling vanskeligere og prognosen dårligere.

Sykdommens stadium ved oppstart av behandling har stor betydning for prognosen. Mengde tumorvev som blir igjen etter operasjon, samt tumorvevets differensieringsgrad og histologiske type er også av betydning for prognosen.

I stadium I har histologisk type, differensieringsgrad og ploidi vesentlig betydning. Ut fra disse parametrene oppdeles tumorene i lav- og høyrisikogrupper:

  • Lavrisiko: Stadium I a-c, grad 1-2, ikke-klarcellet type og diploid
  • Høyrisiko: Grad 3, klarcellete eller aneuploide            
 

5-års relativ overlevelse for pasienter med eggstokkreft, i prosent etter stadium og diagnosperiode 1979–2018. .

Kilde: Kreftregisteret.

 

Ploiditetsanalyse 

Flere biologiske prognostiske faktorer har korrelasjon til prognose ved de epiteliale krefttypene. Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet har vist at epiteliale eggstokkrefttyper ofte er aneuploide. De har også vist høy korrelasjon mellom FIGO stadium og ploidi. Det vil si at tidlig eggstokkreft tenderer til å være diploid og avanserte tumorer tenderer til å være aneuploide. Pasienter med diploide tumorer har en signifikant lengre median overlevelse enn de som har aneuploide tumorer; respektivt 5 år mot 1 år. Multivariate analyser har vist at ploidi er en uavhengig prognostisk faktor.