Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av eggstokk- og egglederkreft

Den primære behandling av eggstokk- og egglederkreft er vanligvis kirurgi. Formålet er å fjerne alt tumorvev og oppnå en nøyaktig stadiebestemmelse.

Pasienter med eggstokkreft i stadium I tilhørende lavrisikogruppen (diploid tumor og høyt eller middels differensiert)  trenger ikke cytostatikabehandling. Alle andre må ha etterfølgende cytostatika. Egglederkreft i tidlig stadium (≤ stadium II) kan ha annen biologi enn eggstokkreft. Flere har lymfeknutemetastaser. Lymfeknutedisseksjon i bekken og paraaortalt anbefales ved primæroperasjon. Stadium I med infiltrasjon i serosa eller ruptur gir økt residivfrekvens. Adjuvant cytostatikabehandling kan overveies.

Hos pasienter med dårlig allmenntilstand eller der tumor med høy grad av sannsynlighet ikke kan reseseres, kan det være aktuelt å starte med cytostatika (neoadjuvant kjemoterapi) og utsette operasjonen til etter 3 kurer.

  • Borderline eggstokkreft kan vanligvis behandles med kirurgi alene, selv i avanserte tilfeller. Disse svulstene  vokser langsomt og er ikke særlig følsomme for cytostatika.
  • Ikke-epitelial eggstokkreft er generelt sensitiv for cytostatika og stråleterapi, men på grunn av bivirkninger benyttes stråleterapi i liten grad. 
  • Germinalcelletumorer er høygradig maligne tumorer som responderer godt på behandling med cytostatika og stråleterapi. Tumorene er ofte ensidige. På grunn av den gode følsomheten for  cytostatikabehandling, kan det kirurgiske inngrepet gjøres skånsomt, og pasienten kan vanligvis bevare sin fertilitet.  

Stråleterapi er lite aktuelt, bortsett fra i spesifikke palliative situasjoner.

Residiv

Ved residiv av eggstokk- og egglederkreft (der residivet kommer 6 måneder eller senere etter primærbehandling) kan det i noen tilfeller være aktuelt å foreta operasjon før oppstart av cytostatikabehandling. For andre pasienter vil man starte direkte med cytostatikabehandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020