Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Fjerning av bekken- og abdominale tumorer

Generelt

Operasjonen gjøres enten som primærbehandling før cytostatikabehandling eller etter at pasienten har gjennomgått 3–4 kurer med cytostatikabehandling (intervaldebulking).

Omfanget av operasjonen kan variere sterkt, alt avhengig av hvor utbredte tumormassene er.

Ved utbredt tumor i bekkenet vil det ofte være nødvendig å fjerne livmor og adnexa en bloc med samtidig reseksjon av et stykke av rekto-sigmoideum. Det kan da anlegges en rekto-sigmoideum anastomose (lav fremre reseksjon). Det kan være nødvendig å foreta reseksjoner av deler av tarmsystemet. Ved affeksjon av milten kan denne ekstirperes, liksom ekstirpasjon av singel levermetastase. Man vil vanligvis ikke foreta utbredte reseksjoner eller fjerne milten hvis det blir stående makroskopisk tumor igjen etter operasjonen. Pasienten bør være forberedt på eventuelt tarminngrep og det bør bli gitt antibiotika profylaktisk. Appendix fjernes ved mucinøse tumorer (kun eggstokkreft) og der den er tumoraffisert eller traumatisert. Ved pseudomyxoma peritonei fjernes mest mulig av slimmassene. Gjentatte laparatomier blir her ofte nødvendig.

Ved mistanke om disse krefttypene skal det alltid anvendes midtlinjesnitt. Operasjonen innledes med å suge opp ascites til cytologisk undersøkelse. Er det ingen ascites foretas skylling med 50 ml sterilt saltvann, som sendes til cytologisk undersøkelse. Det foretas grundig inspeksjon av bekkenet og øvre abdomen, inklusive diafragmakupler med beskrivelse av størrelse og lokalisasjon av tumorforandringer. Peritoneal karsinomatose index (PCI) bør registreres.Eventuelle adheranser beskrives. Eventuell ruptur av tumor pre- eller intraoperativt beskrives.

Lykkes man i å fjerne alt tumorvev intraabdominalt, foretas ekstirpasjon av lymfeknuter i bekkenet og paraaortalt. Det vil noen ganger være nødvendig å foreta partiell eller total peritonektomi og/eller diafragmareseksjon for å fjerne all tumorvev.

Indikasjoner

  • Avansert eggstokkreft
  • Egglederkreft
  • Peritoneal kreft

Mål

  • Pasienten skal være så fri for tumor som mulig. Operasjonen er samtidig en kartlegging av tumorutbredelse og prøvetaking av vev til histologisk undersøkelse.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020