Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved eggstokk- og egglederkreft

Formålet er å oppnå en nøyaktig stadiebestemmelse og å fjerne alt tumorvev. Den kirurgiske behandlingen er ofte teknisk krevende, og bør derfor utføres ved sentre med særlig kompetanse i denne type kirurgi.

Ved uventet malign/borderline histologi hos kvinner operert for antatt benign tumor, bør det i samråd med gynekologisk onkologisk senter vurderes reoperasjon.

Epitelial eggstokk- og egglederkreft

Ved stadium I er fjerning av livmoren (hysterektomi) og fjerning av eggstokkene. (BSO - bilateral salpingo-ooforektomi), omentektomi samt ekstirpasjon av lymfeknuter i bekkenet og para-aortalt er standard operasjoner.

Ved stadium II–IV er kirurgi den initiale standard behandling. Formålet er total fjerning av kreftvev. Vanlige operasjoner er BSO, hysterektomi, omentektomi og reseksjon av peritoneale metastaser. Retroperitoneal disseksjon i bekkenet og tarminngrep er ofte nødvendig. Kirurgiske prosedyrer i øvre abdomen er indisert hvis de resulterer i optimal tumorreduksjon (splenektomi, leverreseksjon, diafragmareseksjon). Størrelse, lokalisasjon og antall av gjenværende tumorforandringer etter operasjonen beskrives systematisk. Systematisk fjerning av lymfeknuter i bekkenet og paraaortalt bør unnlates om disse er klinisk negative og pasienten er makroskopisk radikaloperert av en gynekolog med gynonkologisk kompetanse.

For pasienter med vesentlig redusert allmenntilstand, eller ved inoperable svulster, kan det være aktuelt å gi cytostatika og vurdere kirurgi etter 3 cytostatikakurer (neoadjuvant cytostatikabehandling).

I tilfelle det ikke ble oppnådd optimal debulking ved primæroperasjonen, kan det være aktuelt å foreta intervalldebulking som optimalt bør foretas etter 3 kurer og ikke senere enn etter 4 kurer. Dette er mest aktuelt når den primære kirurgien har blitt foretatt av en ikke-spesialisert gynonkolog, mens man ikke fant noen effekt på overlevelsen når den primære kirurgien var utført av en spesialisert gynonkolog.

Det er ikke vist noen effekt av debulking etter gjennomførte 6 cytostatikakurer.

Borderline eggstokkreft opptrer vanligvis hos unge kvinner med fortsatt graviditetsønske. Ettersom de sjelden er tosidige kan det være tilstrekkelig med unilateral adnexekstirpasjon. Det anbefales å foreta omentektomi for full stadiebestemmelse. Ved normalt utseende kontralateral eggstokk anbefales det å unnlate biopsitaking fra denne eggstokken. Glandelstaging er ikke anbefalt. Ved implantasjon av metastaser peritonealt anbefales det å foreta en så fullstendig kirurgisk reseksjon som mulig. Ved aneuploide tumorer er det vesentlig økt risiko for residiv. Bilateral-salpingo-ooforektomi og omentektomi bør vurderes. Hysterektomi er ikke nødvendig med mindre det foreligger implantasjoner på livmor.

Ikke-epitelial eggstokkreft

Kvinner med fertilitetsønske:

  • Unge kvinner som vil bevare fertiliteten anbefales henvist til primærkirurgi ved gynekologisk onkologisk regionsenter. Det gjøres ensidig oophorektomi. Ved tumoraffeksjon av den andre eggstokken anbefales tumorreseksjon med bevaring av eggstokken. Resttumor i en eggstokk kan tillates hvis nødvendig for å bevare fertiliteten (disse tumorer er ekstremt cytostatikasensitive).
  • Ved intraabdominal spredning fjernes så mye tumorvev som mulig.
  • Bekken-, samt paraaortal lymfeknutestaging anbefales. Ved ensidig tumor foretas lymfeknutestaging på samme side. Som minimum gjøres palpasjon med biopsi av forstørrete lymfeknuter.

Kvinner som ikke har fertilitetsønske:

  • Hysterektomi, BSO og omentektomi anbefales.
  • Bekken- og para-aortal lymfeglandelstaging anbefales.
  • Ved avansert sykdom gjøres debulking-kirurgi inklusive fjerning av begge eggstokker.

Kvinner med Y-kromosom:

  • Ved granulosacelletumor, der livmor ikke fjernes, gjøres abrasio for å utelukke livmorkreft.
  • Second look-laparotomi anbefales ikke.

Behandling ved residiv

Ved residiver som bedømmes til å være følsom for platinum, kan residiv kirurgi vurderes. Residivkirurgi har hos pasienter med positiv AGO Score (ECOG 0, ascites < 500 ml, og tumorfrihet etter primæroperasjonen) vist en gevinst i progresjonsfri overlevelse ovenfor cellegiftbehandling alene.  Langt intervall (>12 måneder) fra avslutning av primær behandling er et prognostisk godt tegn.

Spesielt residiver av et lavt differensiert eggstokkkreft bør vurderes for kirurgi, da disse svulstene er lite følsom for cytostatika.

Residivkirurgi bør foregå ved regionalt senter. 

Den hyppigste formen for residiv ved borderline tumorer vil være i gjenværende eggstokk. Det kan da foretas kirurgisk behandling med reseksjon eller ekstirpasjon av eggstokken. Ved andre former for intraperitoneale residiv foretas reseksjon hvor dette er mulig. 

Ved residiv ved ikke-epitelial eggstokkreft anbefales fjerning av alt tumorvev dersom det er mulig.

Palliativ kirurgi

Mange pasienter er plaget av subileus/ileus. Konservativ behandling bør tilstrebes som inisiale behandling (per os, iv væske, spasmolytisk og anti-sekretorisk behandling) Avlastende tarminngrep kan vurderes i selekterte pasienter etter en helhetlig vurdering av allmenntilstand, forventet respons på ytterligere cellegiftbehandling, forventet levetid og morbiditet i forbindelse med inngrepet. Ascites- og pleuravæsketappinger gjøres etter behov.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020