Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/docetaksel kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

EKG tas før 1. kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll. 

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-bilirubin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Dosereduksjon 

Dosetrinn -2 -1 0
Dosetaxel 60 mg/m2 60 mg/m2
75 mg/m2
Karboplatin (AUC)
4 5 5

Dosereduksjon basert på hematologisk toksisitet:

 • Karboplatin og dosetaksel er mer benmargstoksiske enn karboplatin og paklitaksel.

Før neste kur

Før neste kur settes må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang pr uke).

 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i følgende sykluser. Alternativt kan man gi G-CSF profylakse.
 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av trombocytopeni uten nøytropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i følgende sykluser.
 • Ved  nøytropen feber reduseres dosen med ett dosetrinn i alle følgende sykluser. Alternativt kan man gi G-CSF profylakse.

Ved bruk hos pasienter med residiv etter tidligere kjemoterapi vil benmargstoksisiteten ofte være et problem. Man bør vurdere bruk av annen kombinasjon, alternativt gi G-CSF profylakse.

Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

 • Økning av s-kreatinin med  ≥ 25 %.
 • Kalkuler GFR på nytt og juster dosen av karboplatin.
 • Ved fortsatt økning av s-kreatinin reduseres karboplatindosen til AUC = 4 i tillegg til rekalkulering av GFR. 

Dosereduksjon ved gastrointestinal

 • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

Dosereduksjon ved ototoksisitet

 • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.

Dosereduksjon ved annen toksisitet

 • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av én eller flere cytostatika eller seponere behandlingen. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020