Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

DNA-ploidiundersøkelse ved hjelp av bildecytometri

Generelt

DNA-ploidiundersøkelse defineres her til arbeidsgangen fra utvelgelse av tumorområde fra en parafininnstøpt tumorblokk, snitting, preparering, Feulgen-farging, måling, redigering til DNA ploidiklassifisering.

DNA-ploiditet er en cytogenetisk benevnelse som angir antall kromosomsett (n) eller avviket fra det normale antall kromosomer i en celle eller art. I cytometri brukes uttrykket enten for å beskrive DNA-innholdet i en celle (c) eller den totale DNA-fordelingen i en cellepopulasjon.

Bildecytometri baseres på Feulgen-teknikken, som er en mye brukt fargeprosedyre innen biologi. Man utnytter Schiff- eller Schiff-lignende reagensers binding til aldehydgrupper frigjort fra DNA-molekyler etter hydrolyse med saltsyre. Dette gjør det mulig å farge DNA in situ. Fargeintensiteten er proporsjonal med DNA-konsentrasjonen, og mengden av DNA i kjernen utrykkes som lys absorbert av Feulgen-fargen i hele kjernen.

Feulgen-reaksjonen benyttes for å kvantifisere DNA-mengde i tumorkjerner. Et digitalt kamera tar bilder av kjernene i prøven. Ved hjelp av programvare segmenteres enkeltkjerner, og bildene kan deles opp i bildeelementer (picture elements – pixels) . Gråtoneverdien til hver pixel representerer intensiteten av DNA-spesifikk farging (0=svart, 1023=hvitt). Den relative mengden DNA i hver kjerne (DNA-ploidi) fremkommer ved å summere den optiske tettheten til alle pixlene i kjernen. Optisk tetthet og integrert optisk tetthet (engelsk: Integrated Optical Density – IOD) er definert slik:

 

Under en DNA ploidimåling blir IOD-verdiene til alle kjernene i prøven registrert og kan framstilles grafisk i et histogram (x-akse: IOD-verdi, y-akse: antall kjerner).

Rutinemessige, kliniske DNA-ploidiundersøkelser gjøres i dag hovedsakelig på materiale fra flere typer gynekologisk kreft, samt på graviditetsprodukter hvor man mistenker partiell eller komplett mola.

Mål

Målet med undersøkelsen er å kunne prognostisere pasienten basert på DNA innhold i den enkelte pasient sin kreftsvulst, samt bidra til diagnostisering av partiell versus komplett mola. Analysesvaret kan deretter benyttes til å gi den enkelte pasient målrettet behandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020