Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Allogen stamcelletransplantasjon med myeloablativ kondisjonering

Generelt

Allogen stamcelletransplantasjon med myeloablativ forbehandling muliggjør en maksimalt kraftig behandling med cytostatika, eventuelt i kombinasjon med helkroppsbestråling. Behandlingen innebærer at man fjerner pasientens egen benmarg, og erstatter denne med nye blodproduserende stamceller fra en vevstypeforlikelig donor. I tillegg oppnås ofte en immunologisk effekt rettet mot gjenværende leukemiceller. Hematopoetiske stamceller overføres fra et individ som vanligvis er vevstypeidentisk, men forøvrig genetisk forskjellig fra pasienten.

Pasienten må ikke ha alvorlig kompliserende sykdom, og det må foreligge en egnet giver. Ved bruk av familiegiver er transplantasjon med myeloablativ kondisjonering aktuelt til pasienter under cirka 60 år. Komplikasjonsrisikoen er større når ubeslektet donor benyttes. Ubeslektet, HLA-identisk giver er atkuelt for utvalgte pasienter under cirka 55–60 år. Man forsøker å ta hensyn til pasientens biologiske alder. Dersom man kan velge mellom flere givere foretrekkes vanligvis donor av samme kjønn som pasienten. Om mulig foretrekkes CMV-negativ giver dersom pasienten er CMV-negativ.

Behandlingen kan helbrede ellers uhelbredelige blodsykdommer, men den er så kraftig at den er forbundet med mye plager, og det er en risiko for at pasienten kan å dø av komplikasjoner.

Indikasjoner

 • Akutt myelogen leukemi (AML)
  • I første remisjon til pasienter som ikke har lav risiko for residiv, dersom pasienten er under cirka 60 år og familiegiver finnes.
  • Etter residiv, ved begynnende første residiv og i senere, fortrinnsvis, annen remisjon.
  • Pasienter under cirka 60 år med høy risiko for residiv med egnet ubeslektet giver i første remisjon.
 • Akutt lymfatisk leukemi (ALL)
 • Kronisk myelogen leukemi (KML)
  • I kronisk fase med dårlig eller tapt respons på tyrokinasehemmere eller akselerert fase.
 • Myelomatose
 • Yngre pasienter med god respons på primærbehandling og med egnet familiedonor. Indikasjon er per i dag omdiskutert.
 • Andre
 • Alvorlig aplastisk anemi, myelodysplastisk syndrom, primær myelofibrose, kronisk myelomonocyttleukemi og enkelte andre sjeldne sykdommer.

 Mål

 • Kurasjon

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020