Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av akutt lymfatisk leukemi

Oppfølging

Straks diagnosen er bekreftet startes behandling.

Prognostiske faktorer

Høyrisiko ved akutt B-lymfatisk leukemi:

 • Philadelphiakromosom / BCR-ABL / t(9;22)(q34;q11)
 • t(4;11)(q21;q23) og andre 11q23-anomalier
 • massivt hypodiploid karyotype
 • kompleks karyotype, det vil si > 5 avvik
 • leukocytter i blod > 30 x 109/l
 • ≥ 5 % blaster i benmargsutstryk 4 uker etter behandlingsstart
 • positiv MRD etter 4 måneder, det vil si ved start av vedlikeholdsbehandling
 • positiv MRD-status 12 måneder etter diagnosetidspunktet

Høyrisiko ved T-cellesykdom:

 • ≥ 5 % blaster i benmargsutstryk 4 uker etter behandlingsstart
 • pro T-ALL
 • moden T-ALL
 • positiv MRD-status 12 måneder etter diagnosetidspunktet

Alle andre betraktes som standard risiko.

Minimal restsykdom (MRD, minimal residual disease)

Hos yngre pasienter (< 60) foreslås det at man forsøker å definere leukemispesifikke markører med immunfenotypisk eller molekylærgenetisk metode på diagnosetidspunkt, og følger MRD-nivået under behandlingen når klonspesifikke markører kan defineres. Dersom det ved høyrisikoleukemi allerede er fattet beslutning om å bruke allogen stamcelletransplantasjon som primær konsoliderende behandling, eller dette er klart uaktuelt (alder > cirka 60), har MRD-bestemmelse ingen praktiske konsekvenser og kan utelates.

Det foreslås at man bestemmer MRD i benmargsaspirat ved avsluttet konsolidering (før oppstart av vedlikeholdsbehandling) og 12 måneder etter diagnosetidspunktet hvis klonspesifikke markører er vellykket definert ved diagnose. Prøvetakning bør unngås i aplasifase da sjansen for å mislykket prøve er størst.

For at MRD-analysen skal tillegges vekt må sensitiviteten av analysen være minst 10-4. Ideelt bør det være utført analyse på to klonspesifikke markører. Ved vanskelig tolkbare resultater bør analysen gjentas.

 • Ved positiv MRD-status (> 10–4) etter avsluttet induksjon (cirka uke 16) vurderes allogen stamcelletransplantasjon. Alternativt følges MRD-nivået med ny prøve etter 1 måned. Økende MRD (1 log eller mer) tyder på svært høy relapsrisiko.
 • Ved positiv MRD-status (> 10–4) etter 12 måneder vurderes allogen stamcelletransplantasjon. Ved overgang fra tidligere negativ til positiv status som ikke skyldes variasjon i testsensitiviteten overveies eventuelt supplerende reinduksjonsbehandling. Kontakt Seksjon for blodsydkommer for planlegging av videre behandling.

Det foreslås foreløpig at alle pasienter gjennomgår full vedlikeholdsbehandling selv om MRD er negativ ved uke 16 og 12 måneder. Svært rask tilbakegang av MRD (negativ ved uke 2 og uke 16) indikerer god prognose.

Kunnskapen om bruk av MRD er i rask utvikling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020