Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved non-melanom hudkreft

Ved non-melanom hudkreft er kirurgi en av flere behandlingsmodaliteter, og ofte den viktigste. Målsettingen ved kirurgi er å forhindre lokalt residiv og videre spredning av sykdom. De kirurgiske marginer vil variere noe avhengig av krefttype og om det er en residivsituasjon.

Ved basalcellekarsinom vil det ved nodulære og andre veldefinerte lesjoner være tilstrekkelig med 5 mm margin. Ved multifokale- og morfeatyper av basalcellekarsinom og ved residiv etter tidligere behandling, vil ofte marginene økes opptil 10 mm.

Plateepitelkarsinom har et litt annet vekstmønster, noe som gjør at marginene må økes noe. Avhengig av lokalisasjon og type, anbefales det at marginene legges mellom 10 og 20 mm.

Merkelcellekarsinom er kjent for å ha stor tendens til lokalt residiv og lymfeknutespredning. Årsaken til dette mener man er tumors tilbøyelighet til spredning i de dermale lymfatiske baner. Tidligere rapporter har vist en lokal residiv tendens opp mot 70 %. Med bakgrunn i dette anbefales det eksisjonsmarginaler på 20–30 mm dersom dette er mulig. Merkelcellekarsinomene er strålefølsomme, og postoperativ strålebehandling kan vurderes for å forhindre lokale residiv.

Ved Kaposis sarkom er bruken av kirurgi noe mer begrenset. Kirurgi brukes ved begrenset sykdom eller for å redusere tumorbyrde før strålebehandling.

Ved hudadnex svulster vil kirurgi med adekvat margin i de aller fleste tilfeller være den foretrukne behandling. Dette er en sjelden form for hudkreft.

Små eksisjoner og eksisjoner på truncus kan vanligvis lukkes med direkte sutur. Ved større eksisjoner, hvor direkte lukning vurderes som vanskelig eller umulig, behandles pasienten av plastikkirurg. Det samme gjelder ved tumorlokalisasjon i hode-/halsområdet. I disse tilfeller kan det være nødvendig med lapplastikk eller hudtransplantat for adekvat dekning av den kirurgiske defekt.

Metastatisk sykdom

Ved metastaser til de regionale lymfeknuter er behandlingen glandeltoalett.

Ved generell metastatisk sykdom, kan kirurgi i enkelte situasjoner være aktuell i rent palliativt øyemed.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020