oncolex logo
Utskriftsdato (1.3.2021)

Medikamentell behandling av non-melanom hudkreft

Cytostatikabehandling brukes kun palliativt og der det foreligger systemisk spredning. Metotrexat og platinaholdig cytostatika er de viktigste gruppene medikamenter som brukes.

Målrettet behandling med epidermal vekst faktor reseptor (EGFR) antistoff representerer en ny behandlingsmulighet for pasienter med hudkreft som uttrykker EGFR. (6)

For lokalavansert og arvelig basalcellecarsinom (Gorlins syndrom) har nye studier vist effekt av småmolekylære hemmere (hegdehog hemmer) mot spesifikke intracellulære reaksjonsveier (7). Det første preparatet godkjent for klinisk bruk er vismodegib (Erivedge ®). (8,9)

Noen av kurene som gis ved denne krefttypen finnes i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling.