Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling av kreft i hud

Generelt

Strålebehandling av non-melanom hudkreft omfatter som regel behandling av synlige og palpable forandinger med marginer og kan brukes som eneste behandling eller som planlagt pre- eller postoperativ behandling. I noen tilfeller kombineres den også med kjemoterapi. Ved enkelte sykdomstilfeller (vanskelige lokalisasjoner, utbredt sykdom) kreves i tillegg kartlegging med CT-doseplan og mer kompliserte behandlingsopplegg.

Stråling av basalcellekarsinom gir en kurasjonsrate på over 90 %, også plateepitelkarsinom og andre histologiske grupper har god nytte av strålebehandling med høy kurasjonsrate.

Ved brachyterapi plasseres strålekilden i eller nær tumor. Dermed oppnås en høy dose til kreftcellene, mens dosen til omkringliggende normalvev kan begrenses. Brachyterapi kan med fordel benyttes i og rundt nesen (columella), i øyelokk, samt i leppene.

Helkroppselektronbestråling benyttes ved Mycosis Fungoides, mens lymfeknutebestråling er aktuelt for plateepitelkarsinom som har metastasert eller hvor risikoen er høy. Ved ekstremitetslokalisert Kaposis sarkom benyttes behandlingen i vannbad og ved Merkelcellekarsinom benyttes strålebehandling oftest som en del av kombinasjonsbehandlingen.  

Indikasjoner

  • Plate- og basalcellekarsinom. Spesielt egnet for lokalisasjoner i og rundt ørene, i det sentrale ansiktstriangel og ved større, vanskelig operable lokalisasjoner.
  • Kaposis sarkom  
  • Merkelcellekarsinom 

Mål

  • Kurasjon 
  • Palliasjon mot smerter, blødning og annen symptomlindring

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020