Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av akutt lymfatisk leukemi

Generelt

Prinsippet for behandling av akutt lymfatisk leukemi er å gi cytostatikaterapi som reduserer, og i beste fall utrydder den leukemiske klon.

Omtrent halvparten av pasientene faller i en aldersgruppe der kraftig cytostatikabehandling kan forventes å gi nytteeffekt, i beste fall helbredelse av sykdommen. Pasientens alder er i praksis en brukbar veileder for hva man med rimelighet kan forvente å oppnå. Forutsetningen for å oppnå langtidsoverlevelse eller helbredelse er at pasienten oppnår komplett hematologisk remisjon (KHR) definert som < 5% blaster i en normocellulær benmarg i kombinasjon med tilnærmet normaliserte celletall i blodet.

I praksis er dette bare oppnåelig etter infusjon av cytostatika med så høy doseintensitet at behandlingen blir livstruende. Det vil si kraftig påvirkning av den normale hematopoiesen, slik at pasientene etter cytostatikabehandlingen, i perioder på en til flere uker, har benmargsaplasi med alvorlig neutropeni, trombopeni og anemi. 

Det aller kraftigste behandlingsprogrammet er aktuelt for pasienter under cirka 60 år, mens pasienter mellom 60 og 70 år kan behandles med kraftig induksjonsbehandling med kurativt siktemål i utvalgte tilfeller. Pasienter eldre enn 70 år vil i de fleste tilfeller være best tjent med god palliativ behandling.

Diagnostikken og behandlingen hos alle pasienter som skal ha kraftig behandling, skal skje ved hematologisk seksjon på regionsykehus eller ved velutstyrt sentral sykehus med spesialist i blodsykdommer, med gode blodbankressurser og forsvarlig vaktkompetanse, eventuelt i samarbeid med regionsykehuset.

Indikasjon

  • Akutt lymfatisk leukemi 

Mål

  • Hematologisk, eventuelt cytogenetisk og molekylær sykdomskontroll.
  • Kurasjon

Norsk selskap for hemtaologi. Handlingsprogram for diagnostikk og behandling av akutt lymfoblastisk leukemi/lymfoblastisk lymfom og burkitt lymfom leukemi hos voksne [Online]. Mars 2006 [hentet 15. april 2007]; tilgjengelig fra: URL:http://www.legeforeningen.no/asset/33493/1/33493_1.doc

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020