Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av akutt myelogen leukemi

Generelt

Akutt myelogen leukemi behandles med cytostatika som reduserer, og i beste fall utrydder den leukemiske klon. Forutsetningen for å oppnå langtidsoverlevelse eller helbredelse er at pasienten oppnår komplett hematologisk remisjon (KHR).

KHR defineres som < 5 % blaster i en normocellulær benmarg i kombinasjon med tilnærmet normaliserte celletall i blodet. I praksis er dette bare oppnåelig etter infusjon av cytostatika med så høy doseintensitet at behandlingen blir livstruende. Det vil gi kraftig påvirkning av den normale hematopoiesen, slik at pasientene etter cytostatikabehandlingen, i perioder på en til flere uker, har benmargsaplasi med alvorlig neutropeni, trombopeni og anemi. 

Pasientens alder er en veileder for hva man med rimelighet kan forvente å oppnå. Induksjonsbehandlingen er aktuell for pasienter under cirka 60 år, mens pasienter mellom 60 og 70 år kan behandles med kurativt siktemål i utvalgte tilfeller. Pasienter eldre enn 70 år vil i de fleste tilfeller være best tjent med god palliativ behandling. Et unntak er pasienter med akutt hypergranulær promyelocyttleukemi (M3).

Behandling med kurativt siktemål skal skje ved hematologisk seksjon på regionsykehus eller ved velutstyrt sentralsykehus med egen seksjon for blodsykdommer, med gode blodbankressurser og forsvarlig vaktkompetanse, eventuelt i samarbeid med regionsykehuset.

Indikasjon

  • Akutt myelogen leukemi 

Mål

  • Sykdomskontroll hematologisk, eventuelt cytogenetisk og molekylært.
  • Kurasjon

 

Norsk selskap for hematologi. Akutt myelogen leukemi, handlingsprogram [Online]. Februar 2007 [hentet 15. april 2007]; tilgjengelig fra: URL: http://www.legeforeningen.no/asset/15380/1/15380_1.doc

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020