Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av akutt myelogen leukemi

Oppfølging

Intensiv cytostatikabehandling fører til betydelig granulocyto- og trombocytopeni. Det er derfor påkrevd med hyppige blodkontroller.

Mens pasienten ligger på sykehus og får aggressiv kombinasjonsbehandling og mellom de senere kurene skal hemoglobin, antall stav- og segmentkjernete granulocytter samt blodplater kontrolleres minst to ganger per uke etter kuren frem til benmargsregenerasjon.

Konsolideringskurene gir også benmargsaplasi i 1–2 (3) uker. Det er en viss risiko for alvorlig CNS-toksisitet av de høye dosene cytarabin som ikke må gis til pasienter over 60 år, og man må også være forsiktig hos pasienter med lever- og/eller nyreaffeksjon.

Bivirkninger

Under den den intensive behandlingsperioden vil pasienten i perioder på flere uker, av og til måneder, være innlagt på sykehus på grunn av komplikasjoner av behandlingen i form av infeksjoner, transfusjonsbehov og/eller organsvikt.

En så kraftig cytostatikabehandling vil dessverre føre til at enkelte pasienter dør av sepsis eller andre komplikasjoner i løpet av de første månedene, særlig gjelder dette eldre pasienter.

Liberal bruk av trombocyttkonsentrater i kombinasjon med optimale doser av antimikrobielle midler mot bakterier og sopp er en forutsetning for forsvarlig behandling.

Ernæring

Ernæringsproblemer oppstår i større eller mindre grad hos pasienter som får denne behandlingen. Det skyldes kvalme, oppkast, mukositt, diaré, tørr munn, smerter, obstipasjon og forandring i lukt- og smakssansene. Mange vil ha behov for intravenøs ernæring. God kostholdsveiledning er viktig.

Mukositt

Mukositt, både i munn og andre slimhinner oppstår ofte når blodverdiene er på sitt laveste. Det er individuelt hvor sår man blir i munnen. Såre slimhinner i munnen er ikke bare en inngangsport for bakterier, men det kan også være smertefullt. Det gjøres forbyggende munnstell under hele behandlingen.

Kvalme

Kvalme bedres gjerne 1-2 dager etter avslutningen av kur. Noen pasienter har vedvarende plager ofte med multifaktoriell etiologi.

Håravfall 

Håravfall vil komme 2–3 uker etter start av cytostatikabehandling. Det faller gjerne av i dotter. 

Residiv etter avsluttet behandling

Ved residiv er muligheten for å oppnå ny remisjon med det opprinnelige induksjonregimet anslagsvis 30–50 % med bedre resultat jo lengre det er gått etter avsluttet behandling. Dersom residiv oppstår mer enn 12 måneder etter avsluttet behandling, vil man derfor vanligvis anbefale at det opprinnelige induksjonsregime prøves først.

Pasienter som får residiv i løpet av det første året etter avsluttet behandling, vil sjelden oppnå remisjon med det opprinnelige induksjonsregimet, og prognosen er dårlig. Behandlingen legges opp individuelt.

Dersom pasienter under cirka 60 år oppnår ny KHR er allogen stamcelletransplantasjon aktuelt, hvis det finnes egnet familie donor, transplantasjon med en ubeslektet donor kan også være aktuelt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020