Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Allogen stamcelletransplantasjon med myeloablativ kondisjonering

Forberedelser

Søknad om transplantasjon rettes til Den norske gruppen for allogen stamcelletransplantasjon. Søknaden må som et minimum utover kort sykehistorie inneholde informasjon om diagnose og grunnlag for denne, prognostiske faktorer (cytogenetikk, molekylærgenetikk, kurbehov for å oppnå remisjon), tidspunkt for remisjon og behandling som er gitt. Søknaden må i tillegg inneholde informasjon om komplikasjoner til behandlingen, om almentilstand, organfunksjoner og komorbiditet samt om pasienten har potensiell familiedonor.

Utredning i forkant av transplantasjon

I tillegg til ulike blodprøver og benmargsprøve er det en rekke undersøkelser som alle pasienter må igjennom før stamcelletransplantasjon.

  • Lungefunksjonsprøver
  • Tannlegeundersøkelser
  • Sædundersøkelse/undersøkelse ved kvinneklinikken
  • Øyeundersøkelse
  • Røntgenundersøkelse av hjerte og lunger, eventuelt andre røngtenundersøkelser.

Nedfrysning av sæd/ovarialvev

Det er viktig å tilby menn nedfrysning av sæd hvis det er praktisk mulig før cytostatikabehandling av en alvorlig sykdom. Det er realistisk å regne med at pasienten etter transplantasjon vil bli steril.

Nedfrysning av ovarialvev er teknisk mulig, men bruk av slikt vev er per i dag eksperimentell og ikke aktuelt ved aktiv leukemi (økt andel blaster i marg, blaster i perifert blod).

Informasjon

Pasient og pårørende får grundig informasjon om behandling, komplikasjoner og praktiske forhold som bør ordnes i forkant av behandlingen.

Pasienten vil også få tilbud om samtale med en tidligere stamcellestransplantert pasient.

Forberedelser til stamcelle transplantasjon

Før man starter opp kondisjoneringen er det en del tiltak som må gjøres for å forebygge og behandle komplikasjoner av cytostatika og GVHD.

Intravenøs tilgang

Alle pasienter skal ha et tunnelert sentralt venekateter (Hickman) med minimum to lumen.

Hemoterapi

Alle blodprodukter som gis i tidsrommet fra 1 måned før transplantasjonen til minst 12 måneder etterpå, må være bestrålt for å hindre at eventuelt medfølgende T-lymfocytter slår seg ned og prolifererer hos den immunsupprimerte pasienten, med GVHD som resultat. Bestråling er nødvendig til tross for at man alltid bruker leukocyttfiltrerte blodprodukter.

Alle pasienter skal ha leukocyttfiltrerte blodprodukter. Dette sikrer også at produktene er funksjonelt CMV-negative, og brukes til både anti-CMV-positive og -negative pasienter.

Antibiotika profylakse

Tre uker før transplantasjonen startes profylaktisk behandling med trimetoprim-sulfa. Denne profylaksen seponeres fire dager før transplantasjonen, men gjennopptas ved stabilt graft. Behandlingen fortsetter som oftest i minimum 6 måneder fra transplantasjonsdagen hos pasienter uten kronisk GVHD, forutsatt at granulocyttall forblir over 0,5 x 109/l. Pasienter som trenger steroidbehandling og/eller har kronisk GVHD skal fortsette eller gjenoppta pneumocystis jerovecii-profylakse utover 6 måneder.

Valacyklovir gis profylaktisk fra og med dagen før transplantasjonen til 28 dager etter til pasienter som er positive på herpes simplex og/eller varicella zostervirus-serologi, og hos pasienter med negativ serologi men positiv donor. Dosen reduseres ved serum kreatinin > 150 mmol/l.

Det gis fluconazolprofylakse mot invasiv candidainfeksjon frem til dag 75, vanligvis 44 mg daglig.

Munnhule og svelg inspiseres daglig med henblikk på candida. Ved positivt klinisk funn gis nystatin-mixtur eller amphotericin sugetabletter.

GVHD-profylakse

Ciklosporin og metotrexat gis som rutinemessig profylakse mot akutt og kronisk GVHD. Andre regimer er også i bruk.

Forebygging av CNS-residiv

Ved akutt lymfatisk leukemi gis vanligvis 2 intratekale metotrexatinjeksjoner som del av forbehandling.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020