Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Allogen stamcelletransplantasjon med myeloablativ kondisjonering

Gjennomføring

Forbehandling

Benmargsutryddende behandling

Ved maligne blodsykdommer vil man i løpet av de siste 8 døgn før transplantasjonen vanligvis få høydosebehandling med kombinasjonen busulfan i 4 dager og deretter cyklofosfamid i 2 dager. Noen få pasienter som ikke klarer å ta busulfan per os får et intravenøst busulfanpreparat. Hos pasienter som har hatt CNS-residiv av akutt leukemi kan total CNS-bestråling være aktuelt før de øvrige medikamentene gis.

I spesielle tilfeller er det aktuelt å gi fraksjonert helkroppsbestråling og cyklofosfamid.

Forebyggelse av hemorragisk cystitt

Nedbrytningsprodukter av cytostatika lager sår og betennelse i slimhinnen i blæren, som kan blø. For å forebygge dette gis:

  • forsert hydrering – starter før første dose busulfan (eller cyklofosfamid ved helkroppsbestråling) med kontinuerlig intravenøs infusjon og måling av diurese. Hydreringen stoppes cirka 20 timer etter siste infusjon med cyklofosfamid.
  • mesna – uroprotektor som gis intravenøst for forebygging av urinveistoksisitet i forbindelse med administrering av cyklofosfamid.

Kvalmeprofylakse og -behandling

Metoclopramid gis alltid før busulfan, og ondansetron gis profylaktisk før cyklofosfamid. Andre medikamenter benyttes i de tilfellene dette regimet ikke er tilstrekkelig.

Infusjon av stamceller

Stamcellene tilføres mottageren ved intravenøs infusjon, som ved en vanlig blodtransfusjon, eller i støt (som ved HMAS) dersom stamcellene har vært frosset ned .

Stamcellene finner frem til mottakerens margrom hvor de slår rot, blant annet ved hjelp av adhesjonsmolekyler og prolifererer i et komplisert og ennå langt fra fullstendig klarlagt samspill mellom ulike cytokiner, vekstfaktorer og cellulære interaksjoner.

I løpet av 2–4 uker vil granulocytter begynne å vise seg i pasientens perifere blod. Effektiv blodplateproduksjon kommer som regel i gang noe senere. 

Ved ABO-uforlik mellom giver og mottaker kan det oppstå alvorlig hemolyse. Hvis pasienten har antistoffer mot donors AB må erytrocyttmengden i transplantatet reduseres mest mulig for å forebygge slik reaksjon. Hvis donor har høyt antistofftiter mot mottakers AB må antistoff (plasma) fjernes fra graftet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020