Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Allogen stamcelletransplantasjon med ikke-myeloablativ kondisjonering

Generelt

Allogen stamcelletransplantasjon med ikke-myeloablativ kondisjonering er foreløpig ikke så godt dokumentert som transplantasjon etter myeloablativ forbehandling hva gjelder langtidsresultater. Metoden og indikasjonsstillingen er derfor i stadig endring.

Forutsetninger:

 • Ikke aktuell for konvensjonell allogen stamcelletransplantasjon (alder, kompliserende sykdom, > 50–60 år)
 • Sykdom er potensielt kurabel med allogen stamcelletransplantasjon
 • Ikke CNS-affeksjon av grunnsykdom
 • Venstre ventrikkel-ejeksjonsfraksjon ≥ 40 %
 • Ikke alvorlige lungefunksjonsforstyrrelser (behov for surstofftilførsel, DLCO < 30 %, FEV1 < 30 %)
 • Ikke alvorlige forstyrrelser av biokjemiske leverparametre, det vil si:
  • Bilirubin mer en 2 ganger øvre normalgrense
  • ASAT og ALAT mer enn 4 ganger øvre normalgrense
 • Karnofsky større eller lik 50 %
 • Blodtrykk 150/90 på standard medikasjon mot hypertensjon
 • Tilnærmet normal nyrefunksjon

Prinsippet for denne type behandling er at man utnytter donor-T-lymfocyttenes (og NK-cellers) antitumoreffekt. Mekanismene for denne effekten er uavklart og responsfrekvensen varierer fra sykdom til sykdom. Metoden består i at man gir et forbehandlingsregime som er kraftig immunosuppressivt, men ikke myeloablativt, for å oppnå en blandet og deretter full T-celle-kimerisme. Ved et vellykket resultat drepes autologe tumorceller av allogene lymfocytter.

Indikasjoner

 • Pasienter med HLA-identisk søskengiver eller 10/10 identisk ubeslektet donor, som ikke er aktuell for konvensjonell allogen stamcelletransplantasjon. Om mulig innenfor diagnosespesifikke kliniske protokoller. Skal meldes til EBMT.

Aktuelle diagnoser:

 • Lymfom med residiv etter HMAS og kjemosensitiv sykdom
 • Kronisk lymfatisk leukemi med behandlingssvikt på kjemoterapi, inklusiv Fludarabin
 • Kronisk myelogen leukemi ved ikke tilfredsstillende cytogenetisk respons på optimal medikamentell behandling
 • Myelomatose etter HMAS
 • AML i forskningsprotokoll, pasient med potensiell familiedonor 

Mål

 • Kurasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020