Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Forebygge utvikling av tumorlysesyndrom

Generelt

Tumorlysesyndrom er en livstruende komplikasjonen ved kreftformer der oppstart av behandling medfører raskt celletap.

Ved tumorlysesyndrom skjer raskt henfall av tumorceller i løpet av timer/få dager som fører til uttømming av intracellulære substanser i det ekstracellulære rom. Dette medføre økt serumkonsentrasjon av kalium, fosfat, magnesium, urinstoff og urinsyre.

Urinsyren kan føre til utfelling av urinsyrekrystaller i renale tubuli og gi redusert nyrefunksjon. Nyresvikt kan ytterligere forverres ved at fosfationene bindes med kalsiumioner til kalsiumfosfatkrystaller som også presipiterer i tubuli. Når kalsiumfosfatproduktet (produktet av total kalsium x fosfat) > 8–10 mmol/l, øker risikoen for nedslag av kalsiumfosfatkrystaller i nyrer og annet vev.

Hyperkalemi på grunn av frigjøring av intracellulært kalium utgjør den største akutte trussel for pasienten, verdier > 7 mmol/l øker faren for hjertearytmi og hjertestans. 

Tumorlysesyndrom ses i forbindelse med første cytostatikakur, ved starten av strålebehandling eller oppstart av steroidebehandling.  

Pasienter som er disponert for å utvikle tumorlysesyndrom har:

  • relativt stor tumormasse og høy celleproliferasjon
  • førhøyet leukocyttall (leukemisert blodbilde)
  • forhøyet LDH
  • forhøyet urinsyre
  • nedsatt nyrefunksjon

Ofte er pasienten allerede preget av sin tumorsykdom, og derfor vil graden av elektrolyttforstyrrelser bidra til å komplisere pasientens forløp.

Prognosen er god ved adekvat profylakse og behandling i tide.

Indikasjoner

  • Akutt leukemi, lymfoblastlymfom og Burkitt lymfom (ses ofte)
  • Andre aggressive B og T-celle lymfomer og indolente lymfomer med massiv leukemisering som behandles med monoklonale antistoffer (mindre hyppig)
  • Solide tumorer som småcellet lungecancer, medulloblastom, cancer testis og avansert cancer mammae (sjelden)

Mål

  • Forebygge utvikling av tumorlysesyndrom

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020