Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av akutt myelogen leukemi

Generelt

Akutt myelogen leukemi deles inn i 7 undergrupper (M0-M7) innenfor FAB-klassifikasjonen. Gruppeinndelingen bygger på morfologisk undersøkelse etter FAB-klassifikasjon av blod og benmargsutstryk og kan støttes av immunfenotyping, cytogenetiske og molekylærgenetiske undersøkelser og kliniske karakteristika, samt kombinasjoner av disse teknikker. Dette gjøres innenfor WHO-klassifikasjonen, som benyttes i stadig større grad også i Norge.

Det er viktig å sikre diagnosen og bestemme hvilken undergruppe pasienten tilhører. Den sjeldne undergruppen M3 (akutt hypergranulær promyelocyttleukemi) er spesielt viktig å identifisere, fordi den ofte er ledsaget av ikke-kompensert disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Denne typen leukemi krever spesiell behandling som skal startes straks begrunnet mistanke om denne diagnosen er reist. Ved korrekt behandling er prognosen langt bedre enn for de andre undergruppene.

Typen kromosomforandringer i leukemiceller på diagnosetidspunktet har stor praktisk betydning for behandling av pasienter, særlig de under 60 år. Man deler inn i lav- og høyrisikokriterier.

Indikasjon

  • Mistanke om akutt myelogen leukemi 

Mål

  • Bekrefte diagnose
  • Identifisere risikogruppe for sykdomsprogresjon
  • Kurasjon

 

Norsk selskap for hematologi. Akutt myelogen leukemi, handlingsprogram [Online]. Februar 2007 [hentet 15. april 2007]; tilgjengelig fra: URL: http://www.legeforeningen.no/asset/15380/1/15380_1.doc

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020