Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av akutt myelogen leukemi

Utredning

Benmargsaspirasjon

Benmargsaspirasjon er nødvendig for å stille diagnosen akutt myelogen leukemi.

Undersøkelser som gjøres av aspiratet:

  • mikroskopi, MGG-farging og eventuelt cytokjemiske farginger.
  • immunfenotyping (flowcytometri)
  • cytogenetikk med eventuelt rettede undersøkelser ved bruk av FISH eller molekylærgenetisk teknikk
  • vitalfrysing av leukemiceller og/eller RNA/DNA-ekstraksjon for senere molekylærgenetiske analyser bør om mulig gjøres.

Cristabiopsi er ikke obligatorisk utenom i de tilfeller hvor aspirasjon er utilstrekkelig. Biopsi kan i visse tilfeller gi verdifull tilleggsinformasjon.

Blodprøver

Generelle:

ABO-typing, hemoglobin, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, blodutstryk, LD, albumin, kreatinin, Na, K, Ca, fosfat, urat, glukose, CRP, bilirubin, AFOS, ASAT, ALAT, LDH, CMV.

Spesielle:

  • HLA-typing – tas med tanke på behov for HLA-forlikelige blodprodukter
  • lysozym – ved forhøyet lysozym er det overveiende sannsynlig at pasienten har akutt myelogen leukemi
  • FLT3-analyse (PCR) – er en prognostisk faktor som indikerer høy residiv risiko

Spinalpunksjon

Spinalpunksjon gjøres ved klinisk mistanke om CNS-leukemi. Pasienter med M4-M5 med høy LPK (leukocyttpartikkelkonsentrasjon) har økt risiko for spredning til sentralnervesystemet.

Det gjøres telling av celler og måling av spinalprotein. Ved økt celletall gjøres cytospin med MGG-farging. Videre er det aktuelt med flowcytometer.

Tolkninger av funn i spinalvæske kan være vanskelig ved samtidig forekomst av blaster i blodet på grunn av risikoen for kontaminasjon ved stikkblødning.

Familieutredning

I de tilfeller hvor allogen stamcelletransplantasjon overveies gjøres HLA-typing av søsken og foreldre, senest ved oppnådd remisjon. I praksis betyr dette hos alle pasienter under 60 år som når komplett remisjon. Det er viktig å understreke at dette ikke betyr at det uten videre er indikasjon for allogen stamcelletransplantasjon. Det er avhengig av en rekke ting: prognostiske faktorer, komorbiditet samt forløp under og etter induksjonsbehandlingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020