Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av akutt myelogen leukemi

Funn

Det mest klargjørende morfologiske enkeltfunn ved mikroskopi av nyoppdaget akutt leukemi er påvisning av Auerstaver i cytoplasma av leukemicellene. Funnet er karakteristisk for akutt myelogen leukemi, men finnes bare hos 30 % av pasientene. 

Typiske funn ved akutt myelogen leukemi

Uten modningstegn M1 / med modningstegn M2  / hypergranulær promyelocytt M3

 • Auerstaver (mindretallet av pasientene har Auerstaver i leukemicellene)
  • Ved M3 ses ofte mange og store Auerstaver. Disse pasientene har ofte disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Promyelocyttene er oftest tungt granulerte.
  • ≥ 5 % promyelocytter
  • Peroksidase-positiv
  • Eventuelt immunfenotype, men dette er som regel ikke nødvendig

  M3 er viktig å kjenne igjen fordi tidlig innsatt korrekt behandling gjør at denne undergruppen har relativt god progonse. 

  Hos en del pasienter med FAB-type M2, har man funnet translokasjonen t(8;21). Ved M3 finner man hos de fleste translokasjonen t(15;17). Pasienter med disse cytogenetiske forandringene har en relativt god prognose.

  Myelomonocytt M4 / monoblast M5

  • Auerstaver (mindretallet av pasientene med AML har Auerstaver i leukemicellene)
  • a-natfylacetatesterase-positiv
  • Forhøyet lysozym
  • Eventuelt immunfenotype, men dette er som regel ikke nødvendig

  Inversjon av kromosom 16 ses ved myelomonocyttleukemi (M4) med abnorm eosinofili i benmargen. Slike pasienter har relativt god prognose.

  Erytroleukemi M6

  Karakteristiske funn i benmarg er >30 % blaster av ikke-erytroide celler, > 50 % erytropoiese, oftest dyserytropoiese.

  Mistenker man erytrocyttleukemi (M6) er det viktig at man er helt sikker på at pasienten ikke har megaloblastær anemi som følge av B12 eller folsyremangel eller kongenitt dyserytropoietisk anemi.

  Udifferensiert M0 / megakaryoblast M7

  • Immunfenotype

  For å stille diagnosen akutt M0 og M7, er det helt nødvendig å utføre immunfenotyping med flowcytometri og/eller immunhistokjemi.

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020