Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av akutt myelogen leukemi

Oppfølging

Straks diagnosen er sikret startes vanligvis behandling.

Prognosegruppering

Lavrisiko

Lavrisikopasienter har gunstige kromosomavvik som Inv(16), t(8;21) og t(15;17). Allogen stamcelletransplantasjon i første remisjon er vanligvis ikke aktuelt hos disse pasientene. NPM1-mutasjon ved normal cytogenetikk og fravær av FLT3ITD.

Høyrisiko

Ugunstige avvik kan indisere start av søk etter ubeslektet stamcellegiver tidlig i forløpet, dersom pasienten ikke har familiedonor.

Høyrisikokriterier ved AML
Sen remisjon > 1 induksjonskur
Multiple cytogenetiske defekter > 5
Cytogenetiske avvik Inv (3), t(3;3), -5, -7, del 5, del 7, t(9;22),
Sekundær AML Tidligere cytostatikaterapi og/eller myelodysplastisk syndrom
Intern duplikasjon av FLT3-genet  

Alle andre betraktes som standard risiko.

Hos alle pasienter der man finner grunn til å starte kraftig induksjonsbehandling bør cytogenetisk undersøkelse av benmargscellene gjøres på diagnosetidspunktet, før start av behandling. Resultatet er avgjørende for prognosegrupperingen, som er sentral for å stille indikasjonen for allogen stamcelletransplantasjon (STC) tidlig i forløpet.

Hos pasienter over 60 år kan resultatet være veiledende for intensiteten i den behandlingen som må gis ved oppnådd remisjon etter induksjonsbehandlingen. Eldre pasienter med cytogenetiske avvik som indikerer dårlig prognose, er neppe tjent med ytterligere intense konsolideringskurer som gir plagsomme eller livstruende komplikasjoner og liten eller ingen bedring av langtidsprognosen. Det er viktig å ikke overbehandle pasientene.

Svar på cytogenetisk undersøkelse bør senest foreligge når pasienten er klar for eventuell konsoliderende behandling etter induksjonsbehandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020