Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Generelt

Cellene i blod- og lymfesystemet har sitt utspring fra stamcellene i benmargen. Ved lymfom og leukemi, samt ved mistanke om metastaser til benmarg, gjøres en benmargundersøkelse. Undersøkelsen omfatter vanligvis en aspirasjon og/eller en biopsi fra crista iliaca (hoftebenet). Ved utredning av Hodgkins lymfom tas aspirasjon og biopsi fra begge sider. Av og til kan aspirasjon fra sternum være aktuelt. Ved spesielle tilfeller gjøres bildeveiledet aspirasjon i samarbeid med nukleærmedisinsk avdeling.

En benmargsundersøkelse innebærer:

 • Utstryk ved primærutredning, ellers ved særlig indikasjon
 • Imprint - Avtrykk av biopsi, biopsien legges på objektglass og rulles ut. Kan gjøres hvis det er problemer med aspiratet.
 • Perifert blodutstryk tas hvis det er mistanke om leukemisering (maligne celler i blodbanen)

En utvidet undersøkelse kan inkludere:

 • Flowcytometrisk immunfenotyping (markørundersøkelse)
 • Cytogenetikk (kromosomundersøkelse)
 • Andre molekylære undersøkelser (Eksempelvis PCR: polymerasekjedereaksjon, FISH: fluorescens in situ-hybridisering) 
 • Spesielle undersøkelser i forbindelse med studier

Undersøkelsen gjøres vanligvis i lokal anestesi. Generell narkose gis til barn og/eller hvis pasienten er svært engstelig for undersøkelsen.

Indikasjoner

 • Utredning av lymfompasienter
 • Diagnostisering av lymfominfiltrasjon i benmargen
 • Diagnostisering av hematologiske sykdommer
 • Kontroll av stråle-/cytostatikabehandlingens innvirkning på benmargen dersom man har problemer med langvarige cytopenier
 • Påvisning av tumormetastaser i benmargen

Mål

 • Diagnostisere eller avkrefte eventuell sykdomsaffeksjon i benmarg
Den eneste kontraindikasjon mot å utføre en benmargsbiopsi er alvorlig hemofili. Da må den gjøres i samråd med en hemofili-klinikk.

Ved Marevanbehandling bør INR være ≤ 3.

NSAIDs/ASA behøver ikke å seponeres. Det bør gjøres oppmerksom på en eventuell trombocytopeni.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020