oncolex logo
Utskriftsdato (22.4.2021)

Oppfølging etter behandling av leukemi

Oppleggene for kontroll er kun retningsgivende og gjelder så lenge pasienten er i remisjon. Ved potensiell kurativ behandling kontrolleres respons flere ganger under samt etter avsluttet kjemoterapi.

Ved palliativt rettet kjemoterapi blir kontrollopplegget skjønnsmessig, likeledes for pasienter som observeres ubehandlet.

Alle kontroller bør omfatte anamnese og klinisk undersøkelse.

Blodprøvetaking utføres ved alle kontroller og bør innbefatte hematologiske prøver med differensialtelling av leukocytter, blodutstryk, SR, LDH, eventuelt leverfunksjonsprøver og nyrefunksjonsprøver (særlig etter nefrotoksisk terapi) og benmargsutstryk.

Kontrollene kan overføres til lokalsykehus etter retningslinjer gitt fra spesialavdeling, men det er her spesielt viktig at leger ved lokalsykehus har kompetanse og interesse for denne pasientgruppen. Det er viktig å påvise residiv på et tidlig tidspunkt hos pasienter som er aktuelle for allogen stamcelletransplantasjon, og kjenne til langtidsbivirkningene etter behandling hos denne relativt unge pasientgruppen.

Komplikasjoner

Fatigue

Denne pasientgruppen kan være plaget av fatigue lenge etter avsluttet behandling. Det kan være snakk om måneder, i noen tilfeller år. Noen av leukemipasientene er relativt unge, og er under utdanning når de får diagnosen. Noen kan ha problemer med å gjenoppta studier senere på grunn av konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer.

Fertilitetsproblematikk

Fertilitetsproblematikken er et økende problem ved økende alder og mengde/type behandling. For de som har nedfrosset sæd, kan det være aktuelt med assistert befruktning. Noen av de yngre pasientene kan bli gravide/bli fedre på normalt vis, men det er svært uvanlig etter myeloablativ stamcelletransplantasjon.

Psykiske og sosioøkonomiske problemer

Noen pasientene kan ha nytte av å snakke med for eksempel sosionom eller psykiatrisk sykepleier.