Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lungekreft

I Norden er lungekreft den vanligste kreftformen. I Norge er det den nest hyppigste kreftformen hos menn og den tredje hyppigste hos kvinner.

Det skilles hovedsakelig mellom:

  • ikke-småcellet lungekarsinom (85 %)
  • småcellet lungekarsinom (15 %)

Det er flere undergrupper av ikke-småcellet lungekarsinom. De vanligste er:

  • plateepitelkarsinom
  • adenokarsinom
  • storcellet karsinom

Samlet utgjør ikke-småcellet lungekarsinom og småcellet lungekarsinom cirka 97 % av alle karsinomer i lungene. De er høygradig maligne og sterkt relatert til røyking.

Karsinoid tumor, sarkomer og karsinomer av spyttkjerteltype er sjeldne, og er ikke relatert til røyking. Mesoteliom er svulster som utgår fra pleura og i sjeldne tilfeller fra peritoneum.

Forekomst

Av totalt 3351 nye lungekrefttilfeller i Norge i 2018, ble 1677 påvist hos menn og 1674 hos kvinner. Forekomsten av lungekreft øker blant begge kjønn, men mest hos kvinner (30).

 

Aldersspesifikk forekomst av lungekreft, 2014–2018. 

Kilde: Kreftregisteret.

 

 

Forekomst av lungekreft, 1959–2018. 

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020