Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Graderinger nevroendokrine svulster

WHOs gradering baserer seg på proliferasjonsmarkøren Ki-67 %, som påvises immunhistokjemisk i svulstvevet. MIB-1 antistoffet binder seg til Ki-67 proteinet, som uttrykkes i celler i delingsfase og farger cellekjernen slik at cellekjerner i celler i deling skiller seg fra cellekjerner i celler som ikke er i delingsfase. Ki-67 % angir hvor stor prosentandel av cellene i svulsten som er farget, og altså er i delingsfase. Er Ki-67 5 % er 5 % av cellene i svulsten i ferd med å dele seg.

For svulster utgått fra lunge og thymus har man tradisjonelt brukt antall mitoser per 10 synsfelt med høy oppløslighet (tilsvarer 2mm2) som grunnlag for graderingen. Grensene blir tilnærmet lik grensene for Ki67%.

Graderingen gir informasjon om prognose og danner grunnlag for terapivalg og skal gjøre på alle nevroendokrine svulster uansett utgangspunkt.

WHO klassifisering (2010)
 Ki-67 % < 3 % Lavgradig nevroendokrin svulst, NET; G1
Ki-67 %  3–20 % Intermediær grad nevroendokrin svulst, NET, G2
Ki-67 % > 20 % Høygradig nevroendokrint karsinom, NEC, G3
 
TNM-klassifikasjon er innført for denne krefttypen men brukes lite i praksis.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020