Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved nevroendokrine svulster

Ekstern ståleterapi kan ha symptomlindrende effekt ved skjelettmetastaser. Ekstern stråleterapi har ellers liten plass i behandlingen av nevroendokrine svulster.

Radioaktiv isotopbehandling (Peptid reseptor radionukleid terapi)

Pasienter som ved octreotidscintigrafi har påvist svulster med somatostatinreseptorer kan behandles med radioaktive isotoper (radionukleider). Disse hektes på et molekyl, oftest en octreotidanalog, som binder seg til reseptorer på svulstene slik at radionukleiden kan avgi lokal stråling. En rekke forskjellige radionukleider brukes, de vanligste er 111Indium, 177Lutetium og 90 Yttrium. 177Lutetium brukes mest. Normalt 2. eller 3. linjes behandling.

For at behandlingen skal være aktuell må følgende krav oppfylles:

  • Svulstene viser kraftig opptak på oktreotidscintigrafi (Krenning gard 3 eller høyere)
  • Ki 67 % under 40 %.
  • GFR over 40-50
  • God benmargsfunksjon
  • Pasienten må være selvhjulpen (isoleres i 1 døgn i hver behandlingssyklus)

Behandlingstilbudet finnes per i dag ikke i Norge men det arbeides med å få dette innført. Pasienter som skal ha denne behandlingen blir henvist til Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sverige, eller Rigshospitalet, København, hvor 177Lutetium brukes.

Behandling gis 1–8 ganger, med 6–8 uker mellom hver behandling. Pasienten er isolert første døgnet for å beskytte andre mot stråling. Pasienten oppholder seg på sykehuset/pasienthotell i 4–7 dager ved hver behandling.

Av de behandlede har 80 % effekt, 35 % stabil sykdom, 45 % regresjon. Median tid til progresjon er 40 måneder.

Bildeeksempler behandlingseffekt:

  • CT
  • Octreotidscintigrafi

Vanlige bivirkninger er kvalme og smerte, og oppstår gjerne tidlig i behandlingsforløpet. Cytopeni, myelodysplastisk syndrom, leukemi og nyresvikt er bivirkninger som en sjeldn gang ses.


 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020