Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av nevroendokrine svulster

En del svulster gir symptomer først etter metastasering. Ikke sjelden påvises den nevroendokrine svulsten tilfeldig i forbindelse med utredning av en annen tilstand.  

Anamnesen kan gi mistanke om nevroendokrin svulst, særlig ved hormonrelaterte symptomer. Symptomene er imidlertid oftest uspesifikke og lite dramatiske, og symptomer som pasienten har hatt i flere år fører normalt ikke til noen omfattende utredning.

Blodprøver som hematologisk status og leverprøver er ofte normale selv ved svært utbredt sykdom. Ingen av funnene ved laboratorie- og bildediagnostiske undersøkelser gir 100 % sikker diagnose. Endelig diagnose baserer seg derfor på histologisk undersøkelse av svulstvev.

Chromogranin A

Rundt 90 % av alle høyt differensierte nevroendokrine svulster skiller ut et proteinet, chromogranin A, som kan påvises i serum. Nivået øker med økende svulstmengde. Prøven kan derfor brukes både i utredning og for å følge behandling. Stigende verdier etter antatt kurativ behandling kan være tegn på residiv.

Chromogranin A i serum kan imidlertid være forhøyet ved en rekke andre tilstander, som bruk av medikamenter mot ulcus/sure oppstøt (protonpumpehemmere, H2-antagonister), gastritt, nyresvikt, leversvikt og ved forstyrrelser i andre hormonproduserende organer. Enkelte andre krefttyper kan også gi forhøyet chromogranin A i serum.

Tolkning av forhøyede chromogranin A verdier kan derfor være vanskelig. Prøven bør ikke tas vilkårlig, men kun ved en viss grad av mistanke om en nevroendokrin svulst (6).

Urinanalyse

Urin 5-Hydroksy-indol eddiksyre (5-HIAA), som er et nedbrytningsprodukt av serotonin, kan påvises i forhøyede mengder i døgnurin hos pasienter med serotoninproduserende svulster. Disse pasientene har ofte diaré og flushing. Forhøyet U-5-HIAA finnes oftest ved svulster utgått fra tynntarm og første del av tykktarm. Forhøyede verdier kan også sees ved inntak av enkelte matvarer som bananer, tomater, avokado, sjokolade, ananas, enkelte legemidler og enkelte andre sykdommer (7).

Bildediagnostikk

CT med peroral og intravenøs kontrast er den mest brukte radiologiske undersøkelsen. Det er svært viktig med fremstilling både i arteriell og portovenøs fase da nevroendokrine svulster ofte er hypervaskulære og fremstår best i arteriell fase. MR gir ofte bedre oversikt over lever, men oppløseligheten er oftest dårligere for abdomen forøvrig enn ved CT.

Nevroendokrine svulster, særlig i lever, er av og til synlige:

  • kun i arteriefasen
  • kun i venøs fase
  • på MR men ikke på CT
  • kun på ultralyd
MR-/CT-tynntarm eller røntgen tynntarm med kontrast kan påvise nevroendokrine tynntarmssvulster. Svulstene kan være < 1 cm, og for å oppdage disse kreves god kvalitet på de radiologiske prosedyrene og radiologi.

Bildeeksempler: CT lunge  , CT  , ultralyd.  og røntgen   

Endoskopiske undersøkelser

  • Gastroskopi er nyttig ved utredning av nevroendokrine ventrikkel- og duodenale svulster . Små svulster i ventrikkel kan fjernes endoskopisk. 
  • Endoskopisk ultralyd kan påvise svulster i bukspyttkjertel/tolvfingertarm som ikke synes på CT/MR/ordinær ultralyd.
  • Koloskopi kan påvise svulster i tykktarm  og endetarm. Små svulster kan fjernes under prosedyren.

Octreotidscintigrafi

Prinsipper er at en intravenøst administrert radioaktiv isotop (som 111Indium-) som er hektet på en somatostatin analog (octreotid) binder seg til somatostatinreseptorer i kroppen. Opphopning av denne traceren påvises ved en scanning av pasienten i et gammakamera. Over 50 % av alle nevroendokrine svulster har somatostatinreseptorer, og vil kunne synes på en octreotidscintigrafi  . Svulsten bør normalt være 1 cm eller større for å påvises. Octreotidscintigrafi er lite spesifikk for nevroendokrine svulster. Opptak sees i en rekke kreftformer som lungekreft, lymfomer og brystkreft. Også inflammatoriske prosesser kan gi utslag på denne undersøkelsen.

PET 

PET med 18F-FDG som tracer er lite sensitiv for nevroendokrine svulster og har ingen plass i rutineutredning. Det finnes tracere, som 68Gallium og 64Cu , som har en meget høy sensitivitet for nevroendokrine svulster. Disse traceren vil etter hvert bli tilgjengelige også i Norge.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020