Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

La oss dele det vi kan

Oncolex er et nettbasert oppslagsverk for kreftdiagnostikk, -behandling og -oppfølging, hvor helsepersonell kan hente fram relevant og alltid oppdatert informasjon.

Innholdet er utarbeidet i samarbeid med fagspesialister for hvert fagområde ved Oslo universitetssykehus. Prosedyrene er rikt illustrert med foto, video og animasjoner. Oncolex har gode rutiner for revidering.

Nasjonal strategi

Nasjonal kreftstrategi sier at hvis vi skal legge til rette for et likeverdig tilbud i hele landet må de regionale helseforetakene sikre at de sykehus som behandler kreft har tilstrekkelig erfaring og kompetanse, og at prosedyrene følger oppdaterte nasjonale standarder utarbeidet av fagmiljøene og myndighetene i fellesskap. Som et ledd i en slik nasjonal strategi for kvalitetssikring av helsetjenester, er Oncolex utviklet i regi av Rikshospitalet HF og Helse Sør-Øst.

Oncolex skal bidra til å utjevne eventuelle ulikheter i det tilbudet pasienter møter i de forskjellige helseregionene. Diagnostikk og behandling av kreft skal gjennomføres i tråd med nasjonale handlingsprogrammer, og ny behandling skal tilgjengeliggjøres for alle. Oncolex bidrar til at helsepersonell har tilgang til oppdaterte standarder og ny behandling. I tillegg vil nettstedet innholde nasjonale registre og være en kanal for utvikling av fagfeltet.

Oslo universitetssykehus har en tradisjon for å ta et nasjonalt og overordnet ansvar for videreutvikling av diagnostikk, behandling og oppfølging innen våre spesialistområder. En dokumentering av alltid oppdaterte standarder er viktig for videreutviklingen av faget. Det er helt naturlig at denne videreutviklingen styres og dokumenteres av kompetansesentra som er ledende innen de enkelte fagområdene, både innen forskning, translasjonsforskning og behandling.

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet driver med forskning og utvikling hvor endemålet er å bidra til kvalitetshevning og kvalitetssikring av pasientbehandlingen. Oncolex er et av instituttets satsningsområder.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020