oncolex logo
Utskriftsdato (6.3.2021)

Lymfeknutedisseksjon ved non-melanom hudkreft


Fagansvarlig Truls Ryder
Plastikkirurg
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Basalcellekarsinom vil i sjeldne tilfeller kunne metastasere til reginonale lymfeknuter. Både plateepitelkarsinom og Merkelcellekarsinom har en betydlig større tilbøyelighet til denne type spredning. Behandlingen av de regionale glandelmetastaser er kirurgi etter at adekvat diagnose er stilt. Lymfeknutedisseksjon gjøres som ved melanom, men kan i visse situasjoner være noe mer teknisk krevende på grunn av annerledes tumorvekst.

Affiserte lymfeknuter er faste eller harde i konsistensen og runde eller lett buklete i overflaten.

Ved ekstranodal vekst, betydelig tumoraffeksjon eller ved tumorsøl under operasjon bør stråleterapi vurderes for å hindre lokalt residiv.  

Lymfeknutedisseksjon gjøres i lyske , aksille  og hals.

Indikasjon

 • Non-melanom hudkreft med spredning til regionale lymfeknuter

Mål

 • Kurasjon

Utstyr

 • Finkirurgibrikke

Forberedelser

 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie.

Gjennomføring

 Lymfeknutedisseksjon i lyske

De overfladiske knutene ligger fra 5 cm ovenfor ligamentum inguinale, i hele det femorale triangel og sprer seg på begge sider av vena saphena magna. Bortsett fra hos ekstemt tynne personer ligger lymfeknutene under scarpas fascie.

 • Det legges en vertikal lazy-S incisjon som starter 10 cm over ligamentum inguinale, krysser dennes midtpunkt og fortsetter til cirka 15 cm nedenfor ligamentum inguinale . Alternativt legges snittet et par centimeter under og parallelt med ligamentum inguinale og svinges medialt ned i trigonum femorale. 
 • Hudlappene utprepareres og preperatet fjernes en bloc. Vena saphena magna inkluderes i preparatet fra spissen av det femorale triangel og til innmunningen i vena femoralis. Ved påviste metastatiske lymfeknuter i bekkenet utvides operasjonen til ilio-inguinalt lymfeknutedisseksjon som inkluderer iliakale og obturale glandler.
 • Sårhulen skylles og det legges inn et dren.
 • Det gjøres en tolaget lukking av operasjonssåret.

Oppfølging

Drenet beholdes i 5–10 dager eller til væskemengden er redusert til 40–50 ml per døgn.

Komplikasjoner

 • Postoperative seromer – disse tappes sterilt
 • Nervesmerter og dysfunksjoner – ofte forbigående
 • Kantnekrose, lymfødem og sårinfeksjoner – noe hyppigere ved lymfeknutedisseksjon i lyske
 • Dyp venetrombose i leggen

Lymfødem er en alvorlig og varig komplikasjon, og forekommer hos cirka 20 % av pasientene etter lymfeknutedisseksjon i lyske.

Etter lymfeknutedisseksjon i lyske anbefales det at pasienten ligger med hevet fotende de første tre månedene etter operasjon, og i samme periode bruker elastiske strømper dag og natt. De tre neste månedene kan det gjøres en gradvis avvikling i bruken av strømper.

Fysioterapi

Fysioterapi etter operasjon er viktig for å få pasienten inn i en hensiktsmessig rehabiliteringsprosess. Mange trenger ikke fysioterapi som behandling, men kun informasjon og funksjonsveiledning.