oncolex logo
Utskriftsdato (20.1.2021)

Utvidet eksisjon ved kreft i hud og hudtransplantasjon


Fagansvarlig Truls Ryder
Plastikkirurg
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved utvidet eksisjon fjernes ytterligere vev rundt et arr der det tidligere er fjernet en tumor. Dette for å sikre tilstrekkelig margin rundt den fjernede svulsten slik at risiko for tilbakefall reduseres. I situasjoner der mye hud må fjernes og det vil være vanskelig å lukke såret direkte, kan det være nødvendig å bruke et hudtransplantat eller lapp-plastikk for å dekke den oppståtte defekten.

Dersom området som skal dekkes er stort, risikoen for tilbakefall anses som stor eller at pasientens allmenntilstand ikke tillater en operasjon med omfattende lapp-plastikk og sårbunnen for øvrig tillater det, vil man vanligvis dekke oppståtte defekter med et hudtransplantat.

Ved hudtransplantasjon flyttes hudvev fra et sted på kroppen til et annet, uten vevets blodtilførsel. Nye blodårer vokser fra mottakerområdet inn i transplantatet i løpet av få dager etter operasjonen.

Vi deler hudtranplantasjoner inn i fullhud- og delhudtransplantasjoner:

 • Fullhudstransplantasjon benyttes gjerne når det er mindre defekter, der man stiller større estetiske og funksjonelle krav. Dette gjelder spesielt i tilfeller etter eksisjon av hudforandringer og hudsvulster i hode-halsregionen. Transplantatet omfatter hele dermis og epidermis.
 • Delhudstransplantasjon benyttes ofte for større huddefekter og i de tilfeller der man ikke kan eller behøver å ta estetiske hensyn. Transplantatet omfatter epidermis og deler av dermis.

Indikasjoner

Utvidet eksisjon utføres:

 • ved forskjellige svulster i hud der det er ønskelig med en sikkerhetsmargin til fjernede svulst for å redusere risiko for tilbakefall
 • i de tilfeller der alt svulstvev ikke ble fjernet ved første operasjon

Mål

 • Kurasjon
 • Redusere risiko for lokalt tilbakefall

Utstyr

 • Finkirurgibrikke

Ved hudtransplantasjon brukes i tillegg:

 • Dermatom
 • Hudkniv
 • Mesher

Forberedelser

 • Inngrepet utføres i lokalanestsi eller narkose 

Gjennomføring

 • Det måles og tegnes opp rundt lesjonen/arret etter gjeldene retningslinjer. Deretter settes vanligvis lokalanestesi med adrenalin langs kanten av lesjonen, for å redusere blødning. Dette bør virke i 10 minutter før inngrepet starter. 
 • Det legges et snitt som følger omrisset.
 • Deretter resceseres det ned til adekvat dybdemargin er nådd.
 • Vevet løftes i den ene enden med en pinsett og ved hjelp av en skalpell skilles vevet fra den underliggende vev.

Hemostase opprettholdes med diatermi. Det er viktig å sørge for  tilstrekkelig hemostase, for å forhindre postoperativ blødning og hematom under transplantatet. For mye bruk av diatermi kan imidlertid føre til lite levedyktig vev, som kan sinke tilheling av såret.

 • Preparatet trådmerkes vanligvis.  

Hudtransplantasjon

Fullhudstransplantasjon

Dersom det er små hudefekter som skal dekkes, er området bak øret et typisk donorsted, mens det ved større defekter er vanlig å ta hud fra lysken, innsiden av overarmen, eller andre steder der donordefekten kan lukkes direkte med suturer.

 • Transplantatet dissikeres ut ved at underhud skilles fra underliggende fettvev (hele dermis og epidermis). Det er viktig at huden er fri for fettvev før den plasseres på sårområdet. 
 • Donorstedet sys igjen.
 • Transplantatets kanter adapteres så nøyaktig som mulig mot kantene på defekten. Tilheling av fullhudstransplantat skjer ved karinvekst fra dermissjiktet i defektens kanter og nydannelse av kar mellom sårbunn og transplantat.
 • Tranplantatet festes med "knutesuturer", der det etterlates en cirka 6 cm ende på hver sutur.
 • Deretter sys det en fin fortløpende sutur rundt hele transplantatet.
 • En kompresjonsbandasje (buttonering) legges på transplantatet og knytes fast ved hjelp av endene fra knutesuturene.

Delhudstransplantasjon

Det er enklest å ta transplantat fra slette hudflater. Et vanlig donorsted er låret. 

 • Huden smøres med olje.
 • Huden strekkes og deretter brukes en pressluftdermatom eller manuell hudkniv for å høste huden. Instrumentet fungerer nærmest som en ostehøvel som skjærer huden i svært tynne skiver (epidermis og deler av dermis.)
 • Det kjøres så gjennom en mesher ("hullemaskinen"), slik at det blir seende ut som mønsteret i en helsetrøye. Avhengig av størrelsen på mesheplaten (hullene i "helsetrøyen"), vil det høstede transplantatet øke i størrelse tilsvarende, slik at et større sår kan dekkes.
 • Transplantatet legges over defekten og stiftes/sutureres fast.
 • Overflødig transplantat klippes bort.

Bandasjering av delhudstranplantat

 • Det transplanterte området kan nå dekkes med Mepitel® eller Jelonet®.
 • Over dette legges deretter en komprimerende bandasje/steril svamp eller lignende som skal holde det hele i ro.

Alternativt kan en VAC pumpe benyttes (Vacuum assisted Closur Device). Det legges tilsvarende Mepitel® på transplantert område og deretter en svamp som dekkes med en gjennomsiktig plastfolie. Dette blir et lukket system der det nå kobles til en pumpe som lager et vacum. Undertrykk/vacum trekker ut væske, stimulerer dannelse av nye blodkar.


Oppfølging

Operert kroppsdel eleveres om mulig for å redusere postoperativt ødem og blødning. 

Suturene fjernes etter 7–14 dager.

Hudtransplantasjon

 • Ved fullhudstransplantasjon skal kompresjonsbandasjen sitte på urørt i cirka en uke.
 • Ved delhudstransplantasjon kan kompresjonsbandasjen ligge urørt i en uke dersom mottaksstedet er anses som rent. Dersom det er fare for infeksjon, bør kompresjonsbandasjen byttes og transplantatet inspiseres etter 2–3 dager.
 • VAC bandasjen skiftes/fjernes gjerne etter 3–5 dager alt ettersom hvordan det hele ser ut.

Komplikasjoner

 • Blødning
 • Infeksjoner
 • Smerte

Forholdsregler

 • Hudtransplantet må beskyttes mot traume og bevegelse i 2–3 uker.
 • Øvelser/trening som kan føre til drag eller skade av tranplantetet må unngås i 3–4 uker.
 • Beskytte både transplantat og donorflate mot sol