oncolex logo
Utskriftsdato (24.10.2020)

Transfusjoner til barn


Fagansvarlig Anne Grete Bechensteen
Barneonkolog dr.med
Ullevål
Oslo Universitetssykehus HF

Generelt

Transfusjoner er i de fleste tilfeller helt nødvendig for at barnet skal kunne gjennomføre planlagt kreftbehandling. Barn får blodtransfusjoner ved lav hemoglobin (Hb) og trombocyttransfusjoner ved lave trombocytter (trc).

Normalverdier

Varierer med alder. Generelt er normalverdiene for Hb hos barn lavere enn hos voksne, men når voksenverdier rundt puberteten.

Indikasjoner

Blodtransfusjon

 • Akutt blodtap > 15 % av totalt blodvolum 
 • Hb < 8,0 g/dl og symptomgivende kronisk anemi
 • Hb < 8,0 g/dl og sviktende benmargsproduksjon, Hb på vei ned uten tegn til regenerasjon
 • Hb < 8,0 g/dl i perioperativ periode
 • Hb < 7,0 g/dl hos barn uten symptomer på annen sykdom

Transfusjonsindikasjonene må generelt individualiseres, og kan i mange tilfeller være strengere enn de oppsatte grensene indikerer.

Trombocyttransfusjon

 • Pågående blødning og trombocytopeni (trc. < 50x109)
 • Vurderes ellers etter graden av trombocytopeni og årsaken til trombocytopenien (produksjonssvikt eller økt forbruk)

Profylaktisk trombocyttransfusjon:

 • ved tall < 5x109/l dersom barnet ikke har en økt blødningstendens av annen årsak eller et betydelig økt forbruk. Nedre grense kan økes til < 10x109/l eller < 20x109/l dersom det forventes fortsatt fall og trombocytter ikke kan skaffes på kort varsel ved behov.
 • ved trombocytter < 20x109/l ved benmargstransplantasjon eller ved høyfebril infeksjon.
 • før invasive prosedyrer:
  • ved "vanlig" spinalpunksjon skal trombocytter være > 20x109/l
  • ved (de) første spinalpunksjon(ene) ved nyoppdaget leukemi skal trombocytter være  > 50x109/l
  • ved punksjonsbiopsier (lever/nyre/tumor) skal trombocytter være > 50x109/l
 • ved kirurgi skal trombocytter være > 50–100x109/l (innleggelse av sentralt venekateter og liknende) avhengig av inngrepets karakter og om det er blødningstendens av andre årsaker. Etter kirurgi bør trombocyttene kontrolleres og transfusjon eventuelt gjentas samme døgn.

 Mål

 • Barnet kan gjennomføre den planlagte behandlingsplan
 • Opprettholde intravasale væskevoulm for å sikre gjennomblødning av vitale organer
 • Sikre tilstrekkelig oksygentansport til perifert vev
 • Sikre hemostase

 

 


Definisjoner

Blod

Ved blodtransfusjon brukes SAGMAN-erytrocytter. En enhet er fremstilt fra 450 ml fullblod. Mesteparten av plasmaet er fjernet og erstattet med 100 ml SAGMAN-løsning (Saltvann-Adenin-Glukose-Mannitol). Hematocrit er cirka 0,60 %. 

Trombocytter

En enhet trombocytter innholder 240–300 x 109 trombocytter og lages fra blodgivere med gruppe O og A. I akutte situasjoner spiller mottagers blodgruppe liten rolle.

Det leveres to aktuelle plateprodukter:

 • afereseplater som produseres ved trombaferese fra en enkelt giver
 • buffycoatplater som produseres fra buffycoat fra 4 givere

Det er ønskelig, så langt det er mulig, å gi afareseplater til barn for å begrense antall givere barnet eksponeres for. Levetiden av afereseplater er lengre og det er et poeng ved profylaktiske transfusjoner. Ved akutte blødninger er effekten av de to produktene den samme. 

Alle cellulære blodprodukter til barn skal være filtrert. Leukocyttfiltrasjon gjøres for å fjerne antigenpresenterende og virusbærende celler. 99,99 % av leukocytter i enheten blir fjernet.

I noen tilfeller er det nødvendig  med bestrålte blodprodukter. Blod og trombocytter bestråles med minimum 25 Gy på blodbanken for å slå ut T-lymfocytter og hematopatiske stamceller.

Dette gjøres:

 • ved benmargstransplantasjon eller stamcelletransplantasjon (1 måned før og 6 måneder etter behandlingen)
 • til barn med SCID og andre alvorlige cellulære immundefekter
 • ved transfusjoner intrauterint og til små premature (< 1500 gram)
 • ved utskiftningstransfusjon til premature
 • ved bruk av HLA-forlikelige platekonsentrater
 • ved alle transfusjoner fra slektninger
 • ved bruk av nytappet fullblod

 


Forberedelser

Før første transfusjonen tas det:

 • MCV, MCH, MCHC
 • virusantistoffer

Før hver transfusjon:

 • hemoglobin, hematokritt, erytrocytter, hvite med differensialtelling, utstryk, trombocytter og reticulocytter
 • pretransfusjonsprøve for å bestemme ABO Rh(D) type og gjøre en antistoffscreening. (Prøven er gyldig 3 døgn.)
  • Erytrocyttkonsentrat – Rh(D) negative produkter kan vanligvis gis til alle, mens Rh(D) positive produkter bare gis til Rh(D) positive mottakere.
  • Trombocyttkonsentrat – Rh(D) negative jenter og kvinner i fertil alder som får Rh(D) positive trombocyttprodukter skal gis profylakse mot Rh-immunisering. Gutter/menn og kvinner over fertil alder kan få trombocytter uavhengig av Rh(D) type.

Barnet vurderes for blodtransfusjon ut fra:

 • hemoglobin/hematokritt 
 • symptomer/tegn/funksjonsnivå
 • underliggende sykdom (hjerte/lunge, alvorlig infeksjon)
 • forventet utvikling av anemien (margfunksjon, pågående blødning)

Barnet vurderes for trombocyttransfusjon ut fra:

 • klinisk tilstand (blødning, blødningstendens eller feber/infeksjon). 

Gjennomføring

Blodprodukter skal aldri gis i samme løp som andre medikamenter.

 • Premedikasjon gis dersom barnet har reagert på tidligere transfusjoner.
 • Venøs tilgang sikres.
 • Blodproduktet sjekkes.
 • Blodsett med filter benyttes.
 • SAGMAN gis over 2–3 timer og trombocytter gis over 1–2 timer.
 • Settet skylles med NaCl 9 mg/ml ved avsluttet infusjon. 
 • Blodproduktposen oppbevares et døgn før kassering.

Observasjoner

Barnet observeres under transfusjonen med tanke på reaksjoner. De fleste alvorlige transfusjonsreaksjonene skjer innen de 20 første minuttene.

Symtomer på transfusjonreaksjon:

 • frysninger
 • feber
 • varmefølelse i ansiktet
 • pustebesvær
 • kløe
 • uro
 • blodtrykksfall
 • sjokk

Mistenkt/manifest blodtransfusjonsreaksjon

 • Transfusjonen stoppes øyeblikkelig.
 • Behandling startes hvis nødvendig (intravenøs væske, eventuelt adrenalin, antihistamin, steroider, oksygen, eventuelt respiratorbehandling).
 • Blodpose og forlikelighetskjema sjekkes.

 

 


Oppfølging

Det tas hemoglobin- og trombocyttkontroll.

Ved dårlig effekt av trombocyttransfusjon skal platetallet kontrolleres etter cirka en time. Tallet bør da ha økt med cirka 30 x 109/l eller mer etter en standard dose.

Dersom økningen er vesentlig mindre kan årsaken være:

 • uvanlig høyt forbruk hos pasienten. Dette kan indisere hyppigere transfusjoner.
 • antistoffer mot HLA- eller platespesifikke antigener. Barnet må da utredes i samråd med blodbanken for å finne kompatible givere.