oncolex logo
Utskriftsdato (5.8.2020)

Cytostatikakurer


Karboplatin/docetaksel kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Cellegiftene karboplatin og docetaksel er en kombinasjonskur som gis ved kreft i eggstokk/eggleder og kreft i bukhinne.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 1 dag

Kontraindikasjoner

Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin >2 x øvre normalgrense, bør docetaksel vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

EKG tas før 1. kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll. 

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-bilirubin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Dosereduksjon 

Dosetrinn -2 -1 0
Dosetaxel 60 mg/m2 60 mg/m2
75 mg/m2
Karboplatin (AUC)
4 5 5

Dosereduksjon basert på hematologisk toksisitet:

 • Karboplatin og dosetaksel er mer benmargstoksiske enn karboplatin og paklitaksel.

Før neste kur

Før neste kur settes må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang pr uke).

 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i følgende sykluser. Alternativt kan man gi G-CSF profylakse.
 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av trombocytopeni uten nøytropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i følgende sykluser.
 • Ved  nøytropen feber reduseres dosen med ett dosetrinn i alle følgende sykluser. Alternativt kan man gi G-CSF profylakse.

Ved bruk hos pasienter med residiv etter tidligere kjemoterapi vil benmargstoksisiteten ofte være et problem. Man bør vurdere bruk av annen kombinasjon, alternativt gi G-CSF profylakse.

Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

 • Økning av s-kreatinin med  ≥ 25 %.
 • Kalkuler GFR på nytt og juster dosen av karboplatin.
 • Ved fortsatt økning av s-kreatinin reduseres karboplatindosen til AUC = 4 i tillegg til rekalkulering av GFR. 

Dosereduksjon ved gastrointestinal

 • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

Dosereduksjon ved ototoksisitet

 • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.

Dosereduksjon ved annen toksisitet

 • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av én eller flere cytostatika eller seponere behandlingen. 

Gjennomføring

Premedisinering/kvalmeregime

Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjonen. Medrol® tabletter gis som premedikasjon kvelden før kur (dag -1)

Medikament Dag -1  Dag 1 Dag 2 Dag 3
Medrol®  32 mg
32 mg x 2
32 mg x 2
32 mg x 2

Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol® 1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
 • Olanzapin 10 mg daglig

Hydrering

 • 1000 ml NaCL 9 mg/ml. Hydreringen er et beredskapsdrypp og trenger ikke gå inn i sin helt.

Kur

Medikament Dose
Docetaksel 75 mg/m2
Karboplatin

AUC=5

Det brukes vanlig infusjonssett.

 • Docetaksel blandes ut i 250 ml NaCl 9 mg/ml.
 • Infusjonstid: 1 time.
 • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/m.
 • Infusjonstid: 30 minutter. Starter når docetaksel har gått inn.

Pasienten skal overvåkes første 1/2- time av infusjonen ved hver kur. Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren. Temperatur måles ved oppstart av docetaksel. Samt 15 og 30 minutter etter oppstart.


Oppfølging

Bivirkninger

 • Kvalme og oppkast kan forekomme. 
 • Karboplatin og docetaksel er benmargstoksisk. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
 • Karboplatin og docetaksel kan forverre en i forveien bestående neuropati.
 • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur.
 • Arthralgier/myalgier ses i lettere grad. Kan behandles med NSAIDs/analgetica.
 • Allergiske reaksjoner kan forekomme hos pasienter som har fått karboplatin tidligere. Risikoen øker med antall tidligere gitte kurer. Det er i høy grad kryssallergi med cisplatin, så det er mulig at pasienter som er allergiske mot karboplatin også er allergiske mot cisplatin.