oncolex logo
Utskriftsdato (11.7.2020)

Cytostatikakurer


Cisplatin kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Cisplatin kur gis ved kreft i eggstokk/eggleder, kreft i livmorhals, kreft i livmor (endometriekreft) og kreft i bukhinne.

Cisplatin kan brukes som enkeltstoff, både adjuvant og ved resttumor, men brukes oftest i kombinasjonsbehandling.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur gis dag 22

Kurens varighet

 • 1 dag

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon om kuren fins i www.kreftlex.no


Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • Magnesium

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100 000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd. Cisplatin er lite benmargstoksisk. Det vil oftest være akseptabelt å gi cisplatin ved nøytrofile ≥ 1,3 x 109/L. Dette bør likevel konfereres med gynonkolog.

Kontroll av nyrefunksjon:

 • Ved s-kreatinin > 100 µmol/L kalkuleres eller måles GFR og ved verdi under 50 ml/min. bør annen behandling overveies.
 • I tilfelle s-kreatinin stiger med 25% av utgangsverdien under behandlingen kalkuleres GFR. Er denne fortsatt ≥ 50 ml/min. kan cisplatinbehandlingen fortsette med nøye overvåking av s-kreatinin og kalkulert GFR.
 • Ved GFR under 50 ml/min. opphører behandlingen med cisplatin vanligvis.
 • Ved reduksjon av GFR under pågående cisplatinbehandling bør skifte til karboplatin nøye vurderes.
 • Vær oppmerksom på hydrering. Ved begynnende nyrepåvirkning kan det være en fordel å øke hydreringen. Vær også oppmerksom på at pasienten får nok væske de første dagene etter kuren.

Dosereduksjon

Dosereduksjon ved hematologisk toksisitet

 • Febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3° C målt rektalt eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L)
 • Det gis G-CSF profylakse ved alle senere kurer.

Før neste kur må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minimum 1 gang per uke).

I tilfelle av gjentatte cyklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni gis G-CSF profylakse.

Hematopoietiske vekstfaktorer kan brukes etter vurderinger av behandlende lege.

Dosereduksjon ved nevrotoksisitet

 • Nevrotoksisitet. Ved grad 1 overveies annen behandling. Ved grad 2 eller mer skiftes til annen behandling.

Dosereduksjon ved otoksisitet

 • Klinisk hørseltap. Skift til annen behandling.

Dosereduksjon ved annen toksisitet

 • Ved annen NCI CTC grad 3 toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast må behandlende lege enten redusere dosen eller seponere behandlingen.

Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament
Dag 1
Dag 2 Dag 3
Dag 4
Aloxi® 0,25 mg 0 0  0
Medrol® 48 mg 32 mg 32 mg  32 mg
Emend® 125 mg
80 mg
80 mg
 0
 • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
 • Medrol® tablett gis på morgenen.
 • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling. 

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3–4
 • Haldol® 1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5–10 mg x 2–3 daglig
 • Olanzapin

Hydrering

 • 1000 ml Glukose 50 mg/ml tilsatt 5 mmol Magnesiumsulfat
 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsatt 5 mmol Magnesiumsulfat
 • Infusjonstid: Cirka 2 timer

Kur

Pasienten skal overvåkes av sykepleiere første 30 minutter. Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren.

Dag Medikament Dose
1 Cisplatin
50 mg/m2
 • Cisplatin blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml
 • Infusjonstid: 1 time

Etterhydrering

 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsatt 20 mmol KCl+5 mmol MgS04
 • Infusjonstid: 1 timer

Diuresekontroll

Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start av cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml/time de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese under 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat® 1000 ml), og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.


Oppfølging

Bivirkninger

 • Cisplatin kan gi bivirkninger i form av perifer nevropati.
 • Cisplatin kan gi øresus og hørselnedsettelse. Pasienten må vurderes på øre-nese-hals poliklinikken på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, inkludert audiometri. Ved slike plager må man vurdere å skifte behandling.
 • Ved behandling med Cisplatin er elektrolyttap med tap av Magnesium og Kalium vanlig. S-magnesium måles derfor før hver kur, og tilskudd gis ved behov.
 • Det kan ses nefrotoksisitet med økende s-kreatinin.