Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mammografi


Fagansvarlig Marit Muri Holmen
Radiolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Mammografi kan påvise tumor i preklinisk fase, før den kan palperes. Undersøkelsen fremstiller tre-dimensjonale strukturer to-dimensjonalt.

Hos kvinner med normalt tett vevsstruktur eller parenchymatrofi har mammografi en høy sensitivitet for å påvise sykdom. Tumor kan i sjeldne tilfeller likevel overses på grunn av ukarakteristisk utseende og vekstmønster.

Hos kvinner med tett vevsstruktur (rikelig fibroglandulært vev/fibroadenomatose) er sensiviteten lavere.

Selv om det brukes flere projeksjoner og god kompresjon, kan overprojeksjon av normalstrukturer medføre diagnostiske problemer.

Ultralydundersøkelse (ultrasonografi) er i dag et svært viktig supplement til mammografi. Hos meget unge kvinner med et sannsynlig benignt palpasjonsfunn kan ultralyd erstatte mammografi som basisundersøkelse.

Indikasjon 

 • Symptomer som kan være uttrykk for malign sykdom eller infeksiøs tilstand. 
 • Økt brystkreftrisiko.
 • Kvinner selektert i mammografiscreeningen.
 • Oppfølging

Hos unge kvinner utføres mammografi på strengere indikasjoner, for eksempel ved klinisk kreftmistanke eller ved arvelig kreftrisiko.

Mål

 • Diagnostisere brystkreft 

Definisjoner

Klinisk mammografi

Pasienter blir henvist til klinisk mammografi ved tilkomne symptomer i bryst og ved uavklarte funn i mammografiscreeningen. 

Undersøkelsen utføres ved et brystdiagnostisk senter med radiolog til stede.

Ut i fra billedfunn og/eller klinisk problemstilling vil radiolog avgjøre om det er behov for supplerende undersøkelser (supplerende mammografibilder, ultralyd, intervensjon, MR).

Mammografi screening

Systematisk organisert mammografiundersøkelse av kvinner for å oppdage brystkreft i et tidlig stadium.

Det norske Mammografiprogrammet ble landsdekkende fra februar 2004, og tilbyr kvinner i alderen 50–69 år 2-plans mammografi av hvert bryst hvert annet år. Dette er et kvalitetssikret program som legger til grunn de europeiske retningslinjer for mammografiscreening.

Spesielle forhold knyttet til mammografiscreening:

 • Kvinner med innlagt (silikon-) protese(r) blir invitert selv om diagnostikken er mindre sikker ved proteser.
 • Kvinner med arvelig brystkreftrisiko har rett til årlig klinisk mammografi fram til fylte 60 år etter nasjonale retningslinjer. Avdeling for medisinsk genetikk tar i mot direkte henvendelser, og vil kunne avgjøre om kvinnen har rett til årlig oppfølging.
 • Kvinner operert for brystkreft kontrolleres i 10 år etter NBCG sine retningslinjer. Ved mastectomi kan pasienten etter fylte 50 år delta i Mammografiprogrammet og i tillegg henvises til  klinisk mammografi hvert annet år. Etter 10 år skal alle over 50 år tilbys deltagelse i Mammografiprogrammet på lik linje med kvinner som ikke har hatt brystkreft. For pasienter som etter 10 år ikke har nådd screeningalder, er det aktuelt å fortsette med klinisk mammografi frem til de kan delta i Mammografiprogrammet. 
 • Ultralyd inngår ikke rutinemessig som en del av Mammografiprogrammet, selv ikke hos kvinner med innsatte proteser.

Forberedelser

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser.


Gjennomføring

 • Undersøkelsen gjøres stående, eventuelt i sittende stilling hvis nødvendig.
 • Under gradert kompresjon av brystet tas det røntgenbilder i to plan. Dette gjøres av begge bryst.
 • Kompresjonen kan oppleves som ubehagelig.
 • Ved behov tas tilleggsbilder.

Hos kvinner med innlagt(e) silikonprotese(r):

 • Brystet fikseres, men med mindre kompresjon.
 • Det tas bilder med modifisert teknikk.
 • Ved klinisk mammografi gjøres oftest også ultralyd.

Eksempler på mammografibilder

Horisontalt plan. Ingen patologiske funn.

Vertikalt plan. Ingen patologiske funn.

Horisontalt plan. Suspekt lesjon.

Vertikalt plan. Suspekt lesjon.

 

Mammografi kan suppleres med ultralyd for å øke den diagnostiske treffsikkerheten, spesielt ved klinikk og usikre mammografifunn. Ultralyd alene er uegnet til en generell brystundersøkelse.


Oppfølging

Svar på undersøkelsen foreligger etter cirka en uke.

Av og til må pasienten reinnkalles for supplerende mammografibilder og eventuelt også supplerende ultralyd. 

Etter brystbevarende behandling

 • Kontroll gjennomføres årlig de første 10 årene. 
 • Etter endt kontrollperiode kan pasienten delta i det norske Mammografiprogrammet.

Begge bryst undersøkes. Eventuelt tas forstørrelsesbilder over arret i ett eller to plan.

Etter ablatio

 • Kontroll gjennomføres årlig de første 10 årene etter operasjonen.
 • Etter endt kontrollperiode kan pasienten delta i det norske Mammografiprogrammet.

Arvelig brystkreft

Kvinner med påvist risiko for arvelig brystkreft ut fra familiehistorie (ikke påvist genfeil) bør screenes årlig fra 30-års alder. Fra 60 år kan de følge det norske Mammografiprogrammet med screening hvert annet år.

Ved påvist genfeil anbefales MR fra 25 års alderen. Det bør i tillegg til MR utføres mammografi. UL utføres dersom det foreligger uavklarte MR funn.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020