oncolex logo
Utskriftsdato (23.10.2020)

Makrobeskjæring av prostata og snittfremføring


Fagansvarlig A. Kathrine Lie
Patolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Typing, gradering og angivelse av tumorutbredelse er tidkrevende og av stor betydning for valg behandlingsmetode og for pasientens leveutsikter. Diagnosen stilles oftest på målrettede biopsier fra prostata, men kan også påvises som et tilfeldig funn i transuretrale resektat fra prostata (TUR-P) som gjøres terapeutisk hos pasienter med vannlatningsproblemer.

Patologen har en sentral rolle i diagnostikken av kreft i prostata. Patologen klassifiserer og graderer tumorvevet, beskriver utbredelsen, om det er infiltrasjon i perikapsulært vev, kar og vesicula seminalis. Det skal også beskrive om ”kapselen” er intakt og om reseksjonsrendene er fri. Ved ufri margin skal antall mm og lokalisasjon angis. Dette er av betydning for det videre kontrollopplegg med PSA målinger, og for å vurdere om pasienten skal ha tilleggsbehandling. Det er bare ved store svulster i prostata at det er samsvar mellom MR-funn og de makroskopiske og mikroskopiske funn.

Den primære kreftdiagnosen verifiseres alltid av minst to patologer.

 


Definisjoner

Kriteriene patologene bruker for å påvise malignitet er

 • arkitektonisk atypi (invasiv vekst, perinevral infiltrasjon mikrokjertler og kribriforme kjertler)
 • cellulær atypi (forstørrete kjerner med tydelige nukleoler) .

Små foci med karsinom må bekreftes med immunhistokjemi. Ved invasiv vekst er det tap av basalceller, da uttrykkes ikke basalcellemarkører som 34BE12 og p63 . Det finnes også en markør som er oppregulert ved prostatakarsinom og dette kan påvises ved immunhistokjemi; alpha-methylacyl-CoA racemace (AMACR/p504s) er overuttrykket blant annet ved prostatakarsinom .


Forberedelser

Hele prostatakjertelen med sædblærer/vesicula seminalis støpes inn og undersøkes i lysmikroskop.

Det kan bli 40–50 snitt som skal vurderes av patolog , inklusive storsnitt fra sentrale deler av prostata .


Gjennomføring

 • Prostataen veies, måles og utseende beskrives.
 • Det legges en sonde igjennom urethra for og lettere orientere prostata.
 • Prostataens overflate tusjes. Den dorsale flaten tusjes sort, venstre lapp tusjes blå og høyre lapp tusjes grønn.
 • Sonden fjernes og prostata tørkes godt av.
 • En liten skalk fra apex skjæres av og apex todeles gjennom urethra ved hjelp av en sonde.
 • Det sjekkes at urethras slimhinne er todelt, og er med i hele snittet.
 • Det skjæres fortløpende sagitalsnitt, sentralt til lateralt av både høyre og venstre halvdel fra apex. Det mest sentrale snittet viser urethras slimhinne.
 • De respektive snittene legges så med ønsket side ned i briketter merket med remissenummer og brikettnummer.
 • I hoveddelen av prostata legges fortløpende tverrsnitt fra apikalt mot basalt. (Tverrsnittene kan korreleres med MR-bilder som er tatt preoperativt)
 • Tverrsnittene fra hoveddelen av prostata støpes i sin helhet i store briketter.
 • Basis todeles (på samme måte som apex) gjennom urethra ved hjelp av en sonde. 
 • Det skjæres sagitalsnitt fra basis (med relasjon til proksimale deler av vesicula seminalis og ductus deferens) sentralt til lateralt.
 • Vesicula seminalis og ductus deferens skjæres i fortløpende tverrsnitt og  alle skivene støpes i 1-2 briketter.
 • Hele prostata støpes inn i briketter: 27 vanlige briketter og 5 storsnitt.
 • Alle snittene fikseres ytterligere to døgn i formalin før fremføring for bedre fiksering av vevet.
 • Etter fremføring i fremføringsmaksinen støpes  brikettene i parafin. Snittene må støpes plant i parafinen slik at skjæringen av snittene blir optimalt.
 • En passende form med parafin fylles.
 • Snittet legges i parafinen og det presses plant ned.
 • Den tilhørende briketten legges over formen og det fylles opp med parafin. For storsnittene må det tillages en form for parafinen ved hjelp av vinkler som settes sammen i passe størrelse. Denne formen fylles så med parafin og snittet legges på plass i fomen.
 • Brikettene legges til avkjøling og oppbevares i fryser til bioingeniøren skal skjære de. (De vanlige snittene/små snittene beskjæres på elektrisk vannbadsmikrotom, mens de store snittene må beskjæres etter gammel metode på sledemikrotom)
 • De øverste lagene skaves med parafin for å ”komme ned til snittet".
 • Det skjærer et så pent og tynt snitt som mulig, minst 1-2 my-milimeter.
 • Snittet overføres forsiktig til destillert vann.
 • Snittet fiskes opp på et objektglass og legges på varmeplate.
 • Snittet skal deretter stå minst 30 minutter i 60-80 graders varmeskap så snittet ikke faller av objektglasset.
 • Snittene dehydreres og farges med HE-farging ved hjelp av fargemaskin.
 • De re-hydreres så, og det monteres et dekkglass over snittet.

Snittene er ferdig og patologens (mikro)diagnose kan stilles.


Oppfølging

Ofte er det nødvendig med imunhistokjemisk undersøkelse før endelig diagnose kan gis.

Prøvesvar foreligger innen en uke hvis det ikke er behov for tileggsanalyser. Kompliserte tilfeller kan ta lenger tid. Av og til rådfører patologen seg med ekspertise i utlandet.