oncolex logo
Utskriftsdato 19.10.2020

Pakkeforløp ved prostatakreft

Kriterier for henvisning til pakkeforløp (anbefaling)

Urologisk poliklinikk/spesialist vurderer om det er begrunnet mistanke om prostatakreft av klinisk betydning, enten lokalisert, lokalt utbredt eller metastatisk prostatakreft. Vurderingen skjer på bakgrunn av:

  • Forhøyet PSA
  • Suspekt palpasjonsfunn
  • Mistanke om skjelettmetastaser eller andre metastaser

Henvisning til pakkeforløp (anbefaling)

Det er fastlege som på bakgrunn av sykehistorie og kliniske undersøkelser blir enig med pasienten om det skal måles PSA. Deretter vurderer fastlege i samråd med pasienten om det skal henvises til vurdering hos urolog som ledd i filterfunksjon. Urolog (avtalespesialist eller sykehuspoliklinikk) vurderer om det foreligger begrunnet mistanke om prostatakreft.

Link til Helsedirektoratet

Utredning (anbefaling)

Undersøkelsene har som formål å sikre diagnosen og kartlegge sykdomsutbredelse. Når behandlingsmuligheter vurderes skal det tas hensyn til alder, komorbiditet, forventet levetid samt komplikasjonsrisiko.

Utredning og senere behandling bør ivaretas av et spesialistteam med særlig interesse for og kunnskap om prostatakreft.

Sentralt ved diagnose og utredning er:

  • PSA-måling
  • Klinisk undersøkelse med rektal palpasjon av prostata
  • Biopsi i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer

Multiparametrisk MR (mpMR) bør fortrinnsvis tas før biopsi.

Bekreftes diagnosen histologisk, må det på bakgrunn av PSA-verdi, histologi (Gleason score) og vurdering av T-stadium suppleres med eventuell utredning for skjelettmetastaser og lokoregionale lymfeknute- metastaser for intermediære og høyrisikopasienter.

Bildediagnostikk hos høyrisikopasienter:

  • MR med metastaseprotokoll av bekken og skjelett
  • Eventuelt skjelettscintigrafi

Henvises pasienten til ekstern stråleterapi skal det suppleres det med:

  • Henvisning til gullkorninnsettelse
  • Neoadjuvant/adjuvant endokrin terapi, for høyrisikopasienter og eventuelt intermediær risikopasi