Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved prostatakreft

Radikal prostatektomi

Radikal prostatektomi (RP) er etablert behandling med kurativ målsetning. RP innebærer fjerning av hele prostata med urethra pars prostatae og begge sædblærer (vesikula seminalis), med påfølgende anastomose mellom blærehals og urethra. Inngrepet kan utføres med åpen tilgang, men gjøres i økende grad med robotassistert laparoskopi.

Lokale residiv vil komme hyppigst hos pasienter som hadde ugunstig histologi i operasjonspreparatet (pT3 og eventuel histologisk ikke frie render). En stor prosentandel av disse pasientene vil få PSA-residiv innen 5–7 år. De bør vurderes for adjuvant stråleterapi mot prostataregionen som gis cirka 3 måneder etter kirurgi. Hvis det blir påvist metastaser til lymfeknuter og/eller andre metastaser er sykdommen disseminert og kurativ målsetning er sjeldent aktuelt. 

Kirurgi og lymfeknutedisseksjon 

Stageingprosedyre ved intermediær og høyrisikopasienter

Kun 38 % av prostatas drenerende lymfeknuter er lokalisert til fossa obturatoria, og derfor har isolert fjerning av lymfatisk vev i dette området en begrenset verdi. En utvidet lymfeknutedisseksjon, hvor 63-75 % av drenerende lymfeknuter er lokalisert, anbefales derfor i de tilfellene hvor man finner indikasjon for kirurgisk N-stadieinndeling.

Ved OUS gjøres utvidet lymfeknuteresseksjon i samme seanse som radikal prostatektomi i tilfeller der det er høy risiko for metastaser til lymfeknuter. Det er også holdepunkter for at utvidet lymfeknutedisseksjon kan ha terapeutisk effekt.

Palliativ behandling

  • Transurethral reseksjon av prostata (TUR-P)
  • Sikre urinavløpet fra øvre urinvei (hydroureter, hydronefrose)
  • Metastasekirurgi (ved nevrologiske symptomer)
  • Ortopedi (ved truende metastasefrakturer)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020