Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lymfeknutedisseksjon ved intermediær- og høyrisikokreft

Generelt

Det er studier som tyder på at et utvidet lymfeknutetoilette som innbefatter området omkring iliaca externa og iliaca interna i tillegg til det tradisjonelle obturatorområdet kan være terapeutisk hos utvalgte pasienter med få lymfeknutemetastaser. Det er korrelasjon mellom antall fjernede lymfeknuter og tid til progresjon og enkelte pasienter har ikke PSA residiv etter 10 år uten adjuvant terapi. Et utvidet lymfeknutedisseksjon gir økt morbiditet med lymfocele og lymfødem og må veies opp mot mulig gevinst.

På OUS gjøres rutinemessig robotassistert laparaskopisk lymfeknutedisseksjon i samme seanse som prostatektomi. Sjelden gjøres lymfeknutedisseksjon som eget inngrep.

Indikasjon

  • Staging ved intermediær- og høyrisikokreft

Mål

  • Diagnostisere mikroskopisk tumorspredning
  • Mulig kurativ effekt ved også radikal prostatektomi 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020