Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved kreft i tykk- og endetarm

Cirka 98 % av alle kreftsvulster i tykk- og endetarm er adenokarsinomer. De øvrige er spinocellulære karsinomer, karsinoider, lymfomer og sarkomer.

Tarmveggen består av tre lag:

  • Mucosa (slimhinne) (består igjen av 3 lag)
  • Submucosa (lag under slimhinnen) (kan inndeles i 3 dybdenivåer)
  • Muscularis propria (muskellaget)

Tarmkreft utgår fra sylinderepitelceller i mucosa, og starter som en polypp (adenom) med irregulære epitelceller. Når celledeling ikke lenger er under kontroll og cellene får egenskaper som gjør at de kan vokse ned i dypet, oppstår det kreftsvulst. Diagnose kreft forutsetter at det ses infiltrasjon av atypiske celler ned i submukosa.

Forstadier

Adenomer inndeles i tubulære, villøse og tubulo-villøse i henhold til forekomst av kjertler (tubuli), tottelignende strukturer (villi), eller kombinasjonen av de to.

I tillegg klassifiseres adenomene i henhold til grad av celleforandringer og endret morfologi:

  • Lavgradig intraepitelial neoplasi – tidligere kalt lett eller moderat dysplasi
  • Høygradig intraepitelial neoplasi – tidligere kalt grov dysplasi
  • Intramukosal neoplasi – tidligere kalt intramukosalt karsinom: 
    • Forandringene går ned i lamina propria, men ikke gjennom muscularis mucosa, og er altså enda ikke blitt til manifest kreft.

Sagtakkede adenomer (serrated adenoma) er en spesiell variant av hyperplastiske polypper og disse kan utvikle seg til kreft.

Vanlige hyperplastiske polypper forekommer hyppig, men utvikles ikke til kreft.

Adenokarsinom

Adenokarsinomene danner atypiske kjertelformasjoner som infiltrerer i submucosa, og kan så vokse dyperer ned i tarmveggens muskellag og eventuelt ut i omgivende vev (ekstramuralt). Fra submucosa og dypere lag kan tumorvevet infiltrere lymfekar og gi lymfeknutemetastaser, eller infiltrere vener og gi opphav til metastaser i lever eller andre organer.

Lysmikroskopibilde av adeno-karsinom med infiltrasjon i submucosa.
Klikk for større bilde.
Lysmikroskopibilde av adeno-karsinom med infiltrasjon i muscularis propria.
Klikk for større bilde.
Lysmikroskopibilde av adeno-karsinom med infiltrasjon i pericolisk vev.
Klikk for større bilde.

Det er vanlig å gradere adenokarsinomer mikroskopisk etter hvor mye tumor avviker fra normalt kjertelvev (svulstens differensieringsgrad). Cirka 20 % av karsinomene er lite differensierte, og disse har dårligere prognose enn høyt – middels differensierte karsinomer, som finnes hos cirka 80 % av pasientene.

Mucinøst adenokarsinom

Mucinøse adenokarsinomer utgjør den nest hyppigste gruppen (cirka 5 %) og diagnostiseres når det ses slim i mer enn 50 % av svulstvevet.  Disse har også noe dårligere prognose enn ikke-mucinøse svulster.

Lysmikroskopibilde av mucinøst adenokarsinom.
Klikk for større bilde.

Andre krefttyper

Følgende varianter forekommer meget sjelden: Signetring-celle karsinom, småcellet karsinom, plateepitel karsinom, adenoskvamøst karsinom, medullært karsinom og udifferensiert karsinom

Andre former for kreft som en sjelden gang opptrer i tykktarm og endetarm er lymfom, endokrin svulst og sarkom (gastrointestinal stromal tumor, GIST))

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020