oncolex logo
Utskriftsdato 25.9.2020

Stadier ved kreft i tykk- og endetarm

Sykdommens utbredelse (stadium) ved diagnose angis i henhold til TNM (UICC/AJCC) systemet.

Sykdomstadium ved diagnose

Først klassifiseres tumors dybdevekst (T), deretter eventuelle regionale lymfeknutemetastaser (N) og/eller fjernmetastaser (M). TNM status inndeles i fire sykdomsstadier. TNM-systemet endres ved jevnlige revisjoner (TNM 5.ed. 1997, TNM 6.ed. 2002 og TNM 7.ed. 2010). Det er alltid nødvendig å oppgi hvilken versjon man bruker for å fastsette sykdomsstadium, siden kriteriene er ulike i de forskjellige versjoner.

Tumors dybdevekst (T)

 • Carsinoma in situ
  • Høygradig intraepitelial neoplasi, tidligere kalt grov dysplasi.
  • Intramucosal neoplasi (vekst ned i, men ikke gjennom, lamina propria og muscularis mucosa.
 • T1:  Infiltrasjon i submukosa
  • Flatt voksendeT1-svulst subklassifiseres i henhold til Kudo/Kikuchi i tre grupper.
   • sm1-3 i henhold til dybdeveksten i submukosa. Dette er praktisk viktig når man skal vurdere om lokal excisjon er aktuelt.
  • T1 i stilkede polypper klassifiseres i henhold til Haggitt.  Dette er praktisk viktig når man skal vurdere om slyngereseksjon er tilstrekkelig radikalt.
 • T2:  Infiltrasjon i muscularis propria 
 • T3:  Infiltrasjon gjennom tarmveggen og ut i peri-kolisk (-rektalt) fettvev. 
 • T4a: Infiltrasjon inn i og gjennom viscerale peritoneum, i henhold til TNM  7. ed. 2010)
 • T4b: Infiltrasjon inn i naboorgan, i henhold til TNM versjon 7. (I tidligere TNM versjoner var T4a/b motsatt)

T1

T2-3

T4

Lymfeknutestatus (N)

 • N0: Ingen påviste lymfeknute-metastaser
 • N1a: 1 positiv (med metastase) lymfeknute
 • N1b: 2-3 positive lymfeknuter
 • N1c: Små deposits av tumorvev i pericolisk(rektalt) fettvev som ikke sikkert ligger i eller har oppstått i lymfeknute
 • N2a: 4-6 positive lymfeknuter
 • N2b: 7 eller flere positive lymfeknuter

Fjernmetastaser (M)

 • M0: Ingen fjernmetastaser
 • M1: Fjernmetastaser påvist

Sykdommens stadium - TNM klassifisering

Man forsøker å anslå sykdomsstadium før behandlingsstart. Dette kalles klinisk stadium, cTNM (clinical). cTNM er basert på cT (antatt T-stadium), cN (antatt lymfeknute-stadium), cM (antatt situasjon vedrørende fjernmetastaser). Det er også vanlig å angi antatt T,  N og M-stadium ut fra enkelt-undersøkelser, for eksempel MR-basert stadium: mrT, mrN.

cTNM er basert på all tilgjengelig informasjon:

 • Klinisk undersøkelse
 • Endoskopi
 • Radiologi

Sykdomsstadium fastslås endelig etter at patologen har undersøkt operasjonspreparatet, og dette har prefiks «p». Patologisk TNM-stadium ((pTNM) er basert på  pT,  pN og kjennskap til M (operasjon/radiologi).

Dersom pasienten har fått neoadjuvant behandling kan det ha skjedd endringer i svulstens størrelse og dybdevekst og i eventuelle regionale lymfeknutemetastaser. Histologisk TNM vil derfor kunne være annerledes enn klinisk TNM-status før behandling startet. Hos pasienter som har fått neoadjuvant behandling skal patologisk stadium angis som yTNM. Patologisk stadium (yTNM) etter neoadjuvant behandling er basert på yT og yN.

Samlet sykdomsstadium baseres på pT, pN og M. I vanlige rutine inndeler man bare i 5 stadier. Tabellen nedenfor viser TNM- (UICC/AJCC) sykdomsstadier og Dukes’stadier.  

TNM-(UICC/AJCC) sykdomsstadier og Dukes' stadier

UICC-stadium T N M Dukes
0 Tis N0 M0 0
I T1, T2 N0 M0 A
II
T3, T4
N0 M0 B
III
Any T
N1-2 M0 C
IV Any T Any N M1 D

Stratifisering i henhold til disse 5 kategorier gir en grov inndeling i prognostiske grupper. For å detaljere gruppeinndelingen ytterligere og få mer homogene prognostiske grupper, finnes også en stadieinndeling med 10 subgrupper.

TNM (UICC/AJCC) sykdomsstadier og Dukes' stadier

UICC-stadium T N M Dukes
0 Tis N0 M0 0
I T1, T2 N0 M0 A
II A T3 N0 M0 B
II B T4a N0 M0 B
II C
T4b N0 M0 B
III A

T1-T2

T1, T2

N1

N2a

M0

M0

C
III B

T3, T4a

T2, T3

T1, T2

N1

N2a

N2b

M

M0

M0

C
III C

T4a

T2, T4a

T4b

N2a

N2b

N1, N2

M0 C
IV A
Any T Any N
M1a D
IV B
Any T
Any N
M1b D

Klassifisering av onkologisk behandlingseffekt

Behandlingseffekt etter kjemoradiasjon bedømmes ut fra Tumor Regression Grade (TRG), som innebærer vurdering av relativ mengde av henholdsvis tumorceller og desmoplastisk reaksjon (fibrose). Det brukes flere klassifikasjonssystemer med inndeling i 3 eller 5 kategorier.  Nedenfor vises TRG i henhold til  Bouzorene.

Tumor regresjonsgrad (19)
(Klikk for større bilder)

Grad1

Komplett tumor-regresjon. Ingen tumorceller påvist, kun fibrose.

Grad2

Spredte tumorceller i fibrosen.

Grad3

Økt antall tumorceller, men fortsatt fibrose som dominerer bildet.

Grad4

Tumorceller dominerer.
Lite fibrose.

Grad 5

Godt bevart tumorvev. Ingen fibrose

 

Klassifisering av resttumor (Residualtumor-R-stadium)

Denne klassifiseringen er basert på hva røntgenundersøkelser har vist før/under operasjonen, kirurgens funn under operasjonen og patologisk undersøkelse av fjernet preparat.

 • R0 - Ingen kjente fjernmetastaser, ingen lokal tumorrest sett av kirurg, ingen mikroskopisk tumorrest etter kirurgi.
 • R1 - Mikroskopisk rest av tumor sett i reseksjonsflaten, eller i avstand lik eller mindre enn 1 mm fra denne (= sirkumferensiell reseksjonsmargin lik eller mindre enn 1 mm),  ellers ikke kjent tumorrest. 
 • R2 - Makroskopisk tumorrest lokalt (sett av kirurg) eller påviste fjernmetastaser som ikke er fjernet.