Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Slyngereseksjon med TEM ved tidlig kreft i endetarmen

Generelt

Ved bruk av transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) kan man fjerne svulster i endetarmen med langt større presisjon og oversikt enn det som er mulig ved andre endoskopiske eller konvensjonelle transanale teknikker. Dette gir større sikkerhet for at lesjonen fjernes komplett slik at lokale residiv unngås. Komplett reseksjon gir også sikker histologisk diagnose.

Kreft i hodet av stilket polypp

 • T1 svulst i stilket polypp, Haggitt nivå 1 og 2, som er fjernet ved endoskopisk slyngereseksjon med makro- og mikroskopisk sikker fri reseksjonsmargin er ferdigbehandlet. (Tilsvarende gjelder i tykktarm.)
 • Ved Haggitt nivå 3 vil reseksjonsmarginen ofte være tvilsom. I rektum kan det da gjøres reseksjon av arrtomten med TEM, og histologi vil avklare om dette er tilstrekkelig behandling. (I tykktarm må det gjøres formell reseksjon.)
 • Haggitt nivå 4 behandles som bredbaset tumor.

Kreft i bredbaset polypp

TEM er hovedmetoden for å fjerne store, premaligne polypper i endetarmen. Man kan fjerne polypper opp til 10-12 cm i diameter med TEM, også de som vokser rundt hele circumferensen av tarmen, og beliggende i området fra linea dentata opp til cirka 15 cm over analåpningen.

Ved infiltrerende kreft er lokal eksisjon med TEM et godt kurativt behandlingsalternativ dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Tumor er mindre enn 2,5 – 3 cm i diameter
 • Tumor er høyt eller middels differensiert
 • Tumor infiltrerer ikke dypere enn til øvre del av submukosa (Kikuchi sm1)
  • Ved sm1 er det enighet om at adekvat utført TEM-eksisjon er kurativt
  • Ved sm2 er det ikke enighet om at TEM er tilstrekkelig radikalt og disse pasientene må vurderes individuelt
 • Det er ikke tegn til infiltrasjon i kar/lymfebaner
 • Tumor ligger i et område av endetarmen der det kan gjøres fullveggs reseksjon, og at man kan oppnå 1 cm fri margin sideveis (i mukosa/tarmvegg rundt tumor)

Ved den preoperative stadievurderingen forsøker man å finne ut om disse kriteriene er oppfylt, men endelig og sikkert svar foreligger først etter histologisk undersøkelse av TEM preparatet. Mange kaller derfor TEM-prosedyren for en diagnostisk eksisjons-biopsi, og det histologiske svaret vil avklare om prosedyren er tilstrekkelig radikal. 

Hvis alle kriterier er oppfylt, er risikoen for lokalt residiv mindre enn 10 %. Pasientene må kontrolleres nøye med rektal eksplorasjon, endoscopi og eventuelt rektal ultralyd. Et eventuelt residiv kan da oppdages på et tidlig stadium, slik at kurativ reoperasjon kan utføres.

Dersom ikke alle kriterier er oppfylt bør pasienter i god allmenntilstand reopereres med formell endetarmsreseksjon (TME) innen få uker. Pasienten må informeres og være innforstått med dette før TEM operasjonen.

Hos svært gamle pasienter og pasienter med dårlig allmenntilstand kan TEM være aktuelt som kompromiss operasjon også ved dyp T1 og ved T2 svulster. Risiko for lokalt residiv er cirka 30 % for denne gruppen, men reduseres dersom det i tillegg gis strålebehandling, eventuelt kombinert med kjemoterapi. Dette må vurderes individuelt ut fra risiko for bivirkninger. Ulempen med TEM er at operasjonen vanligvis forutsetter narkose, og derfor er mer belastende for pasienten enn andre endoskopiske teknikker.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020