Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Tumor i descendens av tykktarmen

Gjennomføring

Inngrepet gjennomføres likt som ved sigmoideumreseksjon.  Forskjellen er at det her settes av orale tarmløp til venstre på transversum.

Laparoskopisk sigmoideumreseksjon

Trinn 1: Trokarinnsetting og diagnostisk laparoskopi

 • Trokarinngang med visiport like til høyre for umbilicus. 5 mm port i epigastriet og 12 mm port i høyre fossa. 5 mm port i venstre fossa og suprapubisk. Påse at epigastrica inferior unngås, og at de nederste trokarene ikke kommer for langt ned på buken slik at vinkling inn i buken vanskeliggjøres.
 • Inspiser primærtumor (gjennomvekst, innvekst), deretter hele bukhulen med tanke på levermetastaser, peritoneal karsinomatose (spesielt i bekkenet og paracolic gutter) og annen patologi.

Trinn 2 - Fridisseker tarmkrøs og tarm (venstre transversum, venstre flexur og descendens) i mesokolisk plan

 • Legg pasienten i Trendelenburg og vendt mot høyre. Legg oment over lever, og lukser tynntarmspaquet over midtlinjen mot høyre. Benytt eventuelt ekstra trokar suprapubisk med hjelpeinstrument for å eksponere Treitz ligament.
 • Åpne peritoneum på bakre bukvegg medialt for avgangen av art mesenterica inf etter fripreparering av eventuelt adheranser ved Treitz ligament.
 • Fortsett i mesokolisk plan i retning venstre flexur og sett av vena mesenterica inferior. Disseker i mesokolisk plan i oral retning (unngå å gå under pankreas) og fortsett ventralt for pankreas og inn i bursa omentalis. Vær oppmerksom på at arkadekar kan gå langs kolon transversum relativt sentralt.
 • Del så tilheftninger langs pankreashalen helt til laterale bukvegg. Gå under venstre flexur og kolon descendens (foran pankreas hale og venstre nyre).
 • Gå nå foran kolon og del det gastrokoliske ligament like kaudalt for gastroepiploica-karene, del det splenokoliske ligament.
 • Del peritoneum lateralt for kolon descendens langs ”white line”. Fullfør til disseksjonen bakfra og forfra har møtt hverandre og venstre flexur og kolon descendens er helt fripreparert.

Trinn 3 - Sentral avsetning av art mesenterica inferior

 • Løft sigmoideum med krøs fram og til venstre og sett på strekk. Insider peritoneum fra bekkeninngang og til avgangen av art mesenterica inferior i «furen» mellom bakre bukvegg og sigmoideumkrøset.
 • Fortsett i mesocoliskplan baktil under sigmoideumkrøset i retning laterale bukvegg (obs venstre ureter).
 • Fridisseker avgangen av arteria mesenterica inferior ved aorta og sett av sentralt med hemolock . Under denne disseksjonen må hovedgrenene av sympatiske nerver visualiseres og friprepareres bakover slik at de ikke skades. Unngå disseksjon inn i parietale fascie foran aorta og bakre bukvegg. (Hvis man ser selve karveggen i aorta er man for dypt, og vil kunne skade nerveplexus). 

Trinn 4 - Fullfør fridisseksjon av sigmoideum

 • Ta tak i den avsatte stamme av arteria mesenterica inferior og løft den fram.
 • Fortsett fridisseksjon i mesokolisk plan til laterale bukvegg bak hele kolon sigmoideum og til øvre rektum. Vær nøye med å stryke nervene bakover.
 • Fullfør den peritoneale insisjon medialt baktil til påtenkt avsetningssted på rektum.
 • Gå forfra og løs sigmoideums tilheftninger (og eventuelt adheranser) lateralt svarende til white line og fullfør til hele venstre kolon med sigmoideum øvre rektum er helt fri.

Trinn 5 - Sett av tarmrøret oralt på rektum

 • Del mesorektum med rektalis superior karene og fripreparer rundt tarmrøret på orale del av rektum.
 • Sett av med stapler. For å sikre adekvat sirkulasjon i distale tarmløp er det viktig at ingenting av distale sigmoid står tilbake.

Trinn 6 - Trekk ut preparatet og del orale tarmløp

 • Lag en cirka 6 cm lang incisjon på tvers ovenfor symfysen (Pfannenstihl-snitt).
 • Del fascie foran rectus på tvers i tilsvarende lengde.
 • Løft opp fasciekanten med Kocker og disseker både øvre og nedre fascieblad fra rectus-muskulaturen, i midtlinjen må det gjøres skarp disseksjon.
 • Del vertikalt og skyv høyre og venstre rektus fra hverandre i midtlinjen.
 • Gå gjennom peritoneum.
 • Legg sårbeskyttelse og trekk preparatet ut med sentral karstilk.
 • Sett av krøs og tarmvegg ved påtenkt sted.
 • Klipp først med saks i tarmnær arkade og visualiser adekvat arteriell blødning i orale tarmløp (sjekk at systolisk blodtrykk er adekvat når testen gjøres). Hvis det ikke er adekvat blødning, gå lengre proksimalt på kolon.
 • Sy inn hatten til sirkulær stapler med tobakkpung-sutur.
 • Legg kolon tilbake.
 • Lukk buken.

Trinn 7 - Anastomose

 • Skyll rektum.
 • Introduser sirkulær stapler, og perforer med pinnen like foran eller bak stifterekken.
 • Koble orale og anale del av suturmaskinen og påse korrekt rotasjon. Lukk maskinen under synets veiledning for å unngå interponat.
 • Skyt anastomose.
 • Test med vann over anastomosen og luft i rektum.
 • Trekk omentet tilbake over tynntarmen.

Trinn 8 - Laparoskopisk kontroll og lukking av porter

 • Inspiser på nytt hele operasjonsfeltet for eventuelt iatrogene skader.
 • Lukk portene.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020