Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av kreft i tykk- og endetarm

Operabel tykktarmskreft

Etter operasjon for tykktarmskreft stadium II anbefales ikke adjuvant kjemoterapi som standardbehandling. Det anbefales å vurdere kjemoterapi i tilfeller der det har forekommet tumorperforasjon før eller under operasjon eller dersom det var få ( ≤ 8 ) undersøkte lymfeknuter i resektatet.

Etter operasjon for tykktarmskreft, der det var spredning til lymfeknuter i resektatet (stadium III), anbefales adjuvant kjemoterapi med oppstart innen 4-6 uker etter operasjonen.

  • For pasienter < 70 år er standard behandling kjemoterapi 5-FU og kalsiumfolinat i kombinasjon med oxaliplatin (FLOX-kurer). Kurene gis hver 14. dag, totalt 12 kurer i løpet av 6 måneder.
  • For pasienter 70-75 år, eller pasienter med lavere toleranse for kjemoterapi, er det ofte aktuelt med 5-FU/kalsiumfolinat (FLV-kurer). Det gis 12 kurer i løpet av 6 måneder. Det kan eventuelt benyttes capecetabine tabletter hver 3. uke, totalt 8 kurer.
  • Behandling vurderes individuelt hos pasienter 75-80 år.

Operabel endetarmskreft

Ved lokalavansert endetarmskreft (cirka 10-15 % av pasientene) der det ved utredning med MR bekken ses kort margin (≤ 3mm) til det kirurgiske disseksjonsplan (mesorectale fascie) anbefales kjemoradioterapi før kirurgi.

  • Strålebehandling 50 Gy over 5 uker.
  • Strålebehandlingen kombineres med samtidig strålesensibiliserende kjemoterapi, enten capecetabine tabletter 5 av 7 dager i uken, eller nordisk FLV 3 kurer intravenøst, i perioden med strålebehandling.

Preoperativ strålebehandling halverer risiko for lokalt tilbakefall, og denne risiko reduseres ytterligere med samtidig kjemoterapi. Kombinasjonsregimer under strålebehandlingen er foreløpig ikke vist å gi ytterligere tilleggseffekt. Nytten av adjuvant kjemoterapi etter operasjon for endetarmskreft er dårligere dokumentert enn for tykktarmskreft, og anbefales ikke som standardbehandling i Norge.

Primært resektable og potensielt resektable levermetastaser

Hos pasienter uten annen sykdom enn levermetastaser fra tykk-/endetarmskreft, foregår det fortsatt diskusjon om nytten av kjemoterapi i forbindelse med operasjon av levermetastaser. Hos noen selekterte pasienter synes det å være nytte av perioperativ kjemoterapi (FLOX / FOLFOX) med 6 kurer før og 6 kurer etter leverkirurgi. Indikasjonen for dette bør vurderes i multidisiplinære team.

Ved levermetastaser som er primært inoperable, men kan potensielt bli operable etter kjemoterapi, er det anbefalt å vurdere kombinasjonskjemoterapi, eventuelt med tillegg av antistoff, for høyest mulig responsrate.

Palliativ medikamentell behandling

Ved inoperabel sykdom eller fjernspredning kan kjemoterapi ha symptomlindrende og livsforlengende effekt. Hovedhensikten med behandlingen er ikke kurasjon, men å lindre symptomer, samt hindre vekst og progresjon av sykdommen.

Som 1. linjes behandling anses 5-FU/kalsiumfolinat kombinert med oxaliplatin eller irinotecan som likeverdige regimer med hensyn til respons og overlevelse. Det finnes forskjellige varianter av regimer, mest vanlig i Norge er FLV med oxaliplatin (FLOX) eller irinotecan (FLIRI). Pasientens allmenntilstand og symptomer forøvrig kan innvirke på valg av kjemoterapiregime, da disse har noe ulik bivirkningsprofil. Hos eldre pasienter ved komorbiditet kan nordisk FLV vurderes.

Ved progresjon av sykdommen, er det ofte aktuelt å bytte til et annet kjemoterapiregime.

Bevacizumab er et angiogenesehemmende antistoff som binder vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) i sirkulasjonen. Det kan benyttes i førstelinjes behandling av metastatisk tykk-/endetarmskreft hos pasienter som forventes å tåle denne behandlingen. Man må være oppmerksom på potensielle bivirkninger som bl.a. tromboemboliske hendelser, hypertensjon og forsinket sårtilheling.

Cetuximab eller panitumumab er antistoffer mot vekstfaktor- reseptoren EGFR. Det er vist at medikamentene bare er virksomme dersom svulsten er villtype KRAS. Det kan være aktuelt å vurdere som 3. linjes palliativ medikamentell behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020