Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kreft i tykk- og endetarm

Den preoperative utredningen av sykdomsstadium, pasientens alder og forventet gjenværende levetid, almentilstand og komorbiditet vil avklare om det foreligger en av følgende situeasjoner: 

  • Antatt kurativ situasjon: Kurative behandlingsprinsipper legges til grunn
  • Usikker, men potensielt kurativ situasjon: Kurative behandlingsprinsipper legges til grunn   
  • Sikker, ikke-kurabel sykdom: Beste palliative tiltak iverksettes
  • Uavhengig av sykdomssituasjon
    • Skrøpelig pasient (kompromiss): Behandling kan vurderes
    • Svært skrøpelig pasient: Kun "best supportive care"

Når intensjonen er kurativ må alt makro- og mikroskopisk tumorvev fjernes kirurgisk, R0-reseksjon (R = Residual tumor). Lokoregionalt må man da ha frie reseksjonsmarginer rundt svulsten og det regionale tarmkrøset, og eventuelle regionale lymfeknuter med metastaser må fjernes.

Kurative behandlingsprinsipper

Kreft i tidlig stadium

Svulster i endetarmen i stadiet T1 sm1 (eventuelt også sm2) kan opereres med lokal eksisjon ved bruk av transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM). Inngrepet blir utført av operatør med lang erfaring i TEM-kirurgi.

T1 svulst i hodet på stilkede polypper kan fjernes radikalt med endoskopisk slyngereseksjon både i tykk-  og endetarm.

Lokalisert kreft 

Ved lokalisert kreft (T1-T3 med eller uten lymfeknutemetastaser) skal svulsten fjernes kirurgisk. I tillegg fjernes omgivende tarm minimum 10 cm til hver side av svulsten samt tilhørende tarmkrøs med regionale lymfeknuter inkludert sentrale lymfeknutestasjoner. Neoadjuvant radiokjemoterapi er ikke aktuelt.

Pasienter med svulst i stadium III og  høyrisiko stadium II skal ha adjuvant kjemoterapi i 6 måneder hvis allmenntilstand og komorbiditet tillater det.

Kreft i øvre og midtre rektum opereres med lav fremre reseksjon (LFR), disseksjon i henhold til TME (Total mesorektal eksisjon, ad modum Heald) og med kolorektal/-anal anastomose, unntaksvis som Hartmanns operasjon uten anastomose. Dersom avstanden fra tumor og eventuelle metastatiske lymfeknuter frem til mesorektale fascie er > 2 mm trengs ingen forbehandling. Er avstanden derimot ≤ 2 mm er det indikasjon for behandling.

Kreft i nedre rektum opereres vanligvis med rektumamputasjon ved hjelp av abdominoperineal reseksjon (APR), hvor det anlegges en permanent ende-sigmoideostomi. Prosedyren utføres i henhold til prinsipper for sylindrisk eksisjon am Holm når tumor vokser slik at den truer reseksjonsflaten ved standard TME-disseksjon.

Lokalavansert kreft

T4 svulst i tykktarm, innvekst i naboorgan,  defineres som lokalavansert kreft. Neoadjuvant behandling er i slike tilfeller ikke rutine i Norge. Disseksjonen må føres utenfor det mesokoliske plan dersom tumor vokser inn i og gjennom dette, og naboorganer som er infiltrert av tumor må ekstirperes helt eller delvis for å oppnå en makroskopisk sikker fri margin. Områder der svulsten truet reseksjonsflaten, eventuelt områder der det ikke er mulig å oppnå radikalitet, kan klipsmerkes for senere identifikasjon i forbindelse med radiologisk kontroll og eventuell senere strålebehandling.

I rektum defineres T4 og T3 svulster som viser < 2 mm fra mesorektale fascie som lokalavansert. Disse pasientene skal ha neoadjuvant behandling dersom de antas å tåle dette. Det utføres deretter standard TME operasjon dersom tumor, lymfeknuter og karinnvekst ikke vokser inn i eller gjennom mesorektale fascie, det vil si når man kan anta at standard TME vil gi R0-resekjon. I motsatt fall må det gjøres utvidet TME. Tumorens stadium før neoadjuvant behandling må vektlegges når man skal vurdere standard TME eller utvidet TME, eventuelt reseksjon av naboorgan.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020