Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av kreft i tykk- og endetarm

Stadium I (Dukes' A)

Pasienter med stadium I (Dukes' A) behandlet med stor reseksjon skal som regel ikke følges opp med hensyn til utvikling av fjernmetastaser, men kan vurderes for en ny kolonundersøkelse etter 5–10 år når dette synes hensiktsmessig i forhold til pasientens alder og generelle helsetilstand. Kumulativ risiko for metakron tykk- og endetarmskreft er cirka 2 % etter 5 år og 3–4 % etter 10 år.

Pasienter som har fått utført lokal eksisjon som kurativ eller kompromiss-operasjon bør følges minst hvert halvår i 5 år for å sjekke lokalt residiv.

Stadium II og III (Dukes' B og C)

Alle pasienter med stadium II eller III (basert på stadium før eventuelt preoperativ neoadjuvant behandling for endetarmskreft) som er aktuelle for kurativ reseksjon eller onkologisk behandling dersom residiv/metastase påvises, vurderes ut fra alder, allmenntilstand og generell medisinsk tilstand.

Kontrollopplegget er vanligvis ikke aktuelt hos pasienter over 75 år ved diagnose, men kan vurderes på individuelt grunnlag opp til 80 år. Hovedkriterium vil være om pasientene vil kunne gjennomgå omfattende kirurgisk og/eller onkologisk behandling. I denne aldersgruppen bør nytten av eventuell oppfølging overveies spesielt nøye. Oppfølgingen bør være tettest de første tre år da 85 % av alle tilbakefall forekommer i dette tidsrommet.

Etter kurativ behandling

Første kontrollen etter operasjon skal foretas av kirurg. Videre kontroller gjennomføres hos pasientens fastlege eller ved lokalsykehus. Pasienter som er operert med lav fremre reseksjon kontrolleres hos kirurg. Ved kontroll vektlegges anamnese (endrede avføringsvaner, endetarmsblødning, sykdomsfølelse, mage/bekkensmerter og hoste) og målrettet klinisk undersøkelse. Det anbefales kontroll med CT av lever, lunger og undersøkelse av primærtumorområdet hver 4 måned første år.

Oppfølging for å avdekke tilbakefall

Anbefalte retningslinjer ved tykktarmskreft der kurativ reseksjon eller onkologisk behandling av residiv/metastaser kan bli aktuelt.
Måneder postoperativt 1 6 12 18 24 30 36 48 60
CEA x x x x x x x x x
CT lever/abdomen x x
UL-lever med kontrast x x x x x x
Lavdose CT-toraks x x x x x
Koloskopi eller CT-kolografi x
Anbefalte retningslinjer ved endetarmskreft der kurativ reseksjon eller onkologisk behandling av residiv/metastaser kan bli aktuelt.
Måneder postoperativt 1 6 12 18 24 30 36 48 60
CEA x x x x x x x x x
CT lever/abdomen x x
UL-lever med kontrast x x x x x x
Lavdose CT-toraks x x x x x
Koloskopi eller CT-kolografi x
Undersøkelse av endetarm/perineum.
Vurdering av plager relatert til funksjon
x x x x x x x x

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020