Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i urinblæren

T-stadiet beskriver tumors utbredelse i organveggen, dybdeinfiltrasjon i blære-, urinleder- eller nyrebekkenvegg. Det skilles mellom klinisk T-klassifisering (T) som endoskopi, palpasjon og bildediagnostikk og histopatologisk pT-klassifisering. Prinsipielt vil patologisk stadium (pT) bare kunne angis etter histologisk undersøkelse av et cystektomipreparat, men preparat fra en transuretral reseksjon vil imidlertid kunne angi pT-stadiet ved superfisielle tumorer (≤T1), såfremt muskularis mukosa er med i preparatet.

N-stadiet beskriver om det er spredning til lymfeknuter og hvor utbredt spredningen er. N0 og M0 betegner at lymfeknutespredning eller fjernspredning ikke er påvist.

 

 

TNM-klassifikasjon av tumor i urinblæren (3)
T/N kategori  Vekstdybde (T)/Størrelse (N) 

Ta

Tis

T1

Ikke-infiltrerende papillær

In situ (intraepitelial): "Flat tumor"

Infiltrasjon i submukøst vev (lamina propria, muscularis mucosa og submucosa)

T2

T2a

T2b

Muskelinfiltrasjon (muscularis propria)

Indre halvdel

Ytre halvdel

T3

T3a

T3b

Infiltrasjon i perivesikalt vev (gjennomvekst)

Mikroskopisk

Makroskopisk (ekstravesikal oppfylning)

T4a

T4b

Innvekst i prostata, livmor, skjede

Innvekst i bekken-/abdominalvegg (fiksert tumor)

N1

N2

N3

Solitær lymfeknute ≤ 2 cm

Solitær > 2 - < 5 cm eller multiple med størrelse ≤ 5 cm

> 5 cm

 

TNM-klassifikasjon av tumor i nyrebekken og urinleder

Ved tumor i nyrebekken og urinleder benyttes Ta, Tis, T1, T2, T3, T4, N1, N2 og N3.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020